Przetargi.pl
Świadczenie usługi przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków z miejsca położenia do miejsc wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego z terenu działania Prokuratury Okręgowej w Sieradzu oraz podległych jej Prokuratur Rejonowych w Sieradzu i Poddębicach

Prokuratura Okręgowa w Sieradzu ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-43 82 66 451 , fax. 438 266 473
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Sieradzu
  ul. Piłsudskiego 4
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 0-43 82 66 451, fax. 438 266 473
  REGON: 731646408
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sieradz.po.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków z miejsca położenia do miejsc wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego z terenu działania Prokuratury Okręgowej w Sieradzu oraz podległych jej Prokuratur Rejonowych w Sieradzu i Poddębicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków z miejsca położenia do miejsc wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego z terenu działania Prokuratury Okręgowej w Sieradzu oraz podległych jej Prokuratur Rejonowych w Sieradzu i Poddębicach. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części, ze względu na lokalizację poszczególnych siedzib (jednostek): Część 1 - przewóz zwłok z terenu działania Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Sieradzu, Przedmiot zamówienia winien być wykonywany zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 do SIWZ. Część 2 - przewóz zwłok z terenu działania Prokuratury Rejonowej w Poddębicach. Przedmiot zamówienia winien być wykonywany zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca złoży podpisane oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1 i nr 2, b) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 3, c) pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego podstawie, d) dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy Pzp), e) oświadczenie dotyczące danych określonych w pkt. Q.1 SIWZ (Podwykonawcy) , f) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1 każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie; w przypadku załącznika nr 2 do SIWZ oświadczenie składają łącznie Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie spełnienia przesłanek udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt C.2. SIWZ, g) zobowiązanie (w przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów), które określa w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 4) czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lud doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 1 i 2 do SIWZ. h) 5. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 roku poz. 798 ze zm. ) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach