Przetargi.pl
Budowa i przebudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ulicach Łodzi

Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 190
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6649100 , fax. 042 6649102
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
  ul. Piotrkowska 190 190
  90-368 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6649100, fax. 042 6649102
  REGON: 10007730100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lsi.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i przebudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ulicach Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu umowy obejmuje: Część 1 z podziałem na zadania: 1)Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pomorskiej od kolektora san. VII D do wys. pos. nr 554; 2)Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Giewont dz.332/24 i dz 332/63; 3)Budowa wodociągu w ul. Nad Jasieniem na odc. od Al. Politechniki do pos. nr 6; 4)Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nad Jasieniem na odc. od Al. Politechniki do pos. nr 6; 5)Modernizacja wodociągu w ul. Paderewskiego od wodociągu w ul. Ciołkowskiego do wodociągu w ul. Ciołkowskiego/Sokoła wraz z przyłączami. Część 2 - z podziałem na zadania: 1)Budowa kanału sanitarnego w ul. Rejtana na odcinku od ul. Przechodniej na północ; 2)Budowa kanału sanitarnego w ul. Poniatowskiego na odcinku od pos. nr 14 do pos. nr 18; 3)Budowa kanału ogólnospławnego w ul. Odolanowskiej na odcinku od pos. nr 14 do pos. nr 26; 4)Budowa kanału ogólnospławnego w ul. Stolarskiej na odcinku od włączenia do kolektora IVA do pos. nr 13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacjach Projektowych oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 9 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: dla części 1 - 20 000,00 zł dla części 2 - 19 000,00 zł 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 3. W przypadku składania wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądania Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać minimum elementy: 1) nazwę dającego zlecenie, Wykonawcy, beneficjenta gwarancji, Zamawiającego, gwaranta, banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancję, oraz wskazanie ich siedzib; 2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nazwy wszystkich członków podmiotu wspólnego z zaznaczeniem, że działają oni jako podmiot wspólny, np. poprzez następujący zapis: Zostaliśmy poinformowani, że w związku z organizowanym przez Państwa postępowaniem o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest - nazwa zadania i nr części- w którym na mocy swojej oferty uczestniczą: tu należy wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, zwani łącznie Wykonawcą, wymagane jest wniesienie wadium w wysokości b. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; c. kwotę gwarancji; d. termin ważności gwarancji, nie krótszy niż termin związania ofertą; e. zobowiązanie gwaranta do, zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: i. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; ii. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; iii. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; f. zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 15 ust. 3 i 4 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez ŁSI sp. z o.o. nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 8 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez ŁSI sp. z o.o. lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: a. wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zaleca się w treści poręczenia, jako Wykonawcę, podmiot, za który poręczyciel dokonuje poręczenia, wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w sposób analogiczny jak opisany przykładowo powyżej w pkt 3.a.; b. precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia; c. kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany; d. wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez ŁSI sp. z o.o. a nie ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z czym jeżeli w treści dokumentów wadialnych będzie odniesienie do ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający ich nie uzna i oferta nie będzie w sposób właściwy zabezpieczona wadium. 6. Na dokumencie potwierdzającym wniesienie wadium powinna być zawarta minimum informacja w postaci zapisu, Dotyczy, tytuł zamówienia 7. Miejsce i sposób wniesienia wadium: a. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy: 35 1060 0076 0000 3310 0019 3507. Do oferty zaleca się dołączyć kopię polecenia przelewu. b. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w sekretariacie, w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8.00 16.00, a do oferty dołączyć kopię dokumentu wadium. 8. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek wskazany przez Zamawiającego dokona przeksięgowania kwoty na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 9. Wadium składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia może być wniesione przez jednego z Wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego ale w imieniu wszystkich członków podmiotu wspólnego - wszyscy członkowie wchodzący w skład podmiotu wspólnego powinni być wymienieni. 10. Zwrot wadium następuje niezwłocznie jeżeli upłynął termin związania ofertą, po zawarciu umowy lub unieważnieniu postępowania. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, który został wykluczony z postępowania, lub którego oferta została odrzucona. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający oświadcza, że zatrzymanie wadium wraz z odsetkami nastąpi, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w oferciejb. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 15 ust. 3 Regulaminu Sektorowego nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 8 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez ŁSI sp. z o.o. lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie..

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lsi.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 45 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach