Przetargi.pl
Budowa i modernizacja 8 km dróg na terenie gminy Kawęczyn

GMINA KAWĘCZYN ogłasza przetarg

 • Adres: 62-704 Kawęczyn, Kawęczyn 48
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KAWĘCZYN
  Kawęczyn 48
  62-704 Kawęczyn, woj. wielkopolskie
  REGON: 311019480
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i modernizacja 8 km dróg na terenie gminy Kawęczyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa i modernizacja 8 km dróg na terenie gminy Kawęczyn.Zakres zamówienia obejmuje:1) Budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Chocim na długości 690,00 m2) Remont drogi gminnej w miejscowości Chocim na odcinku 620,00 m3) Budowę drogi w miejscowości Marcinów na długości 667,10 m4) Remont drogi gminnej w miejscowości Marcinów o długości 700,00 m5) Remont drogi gminnej w miejscowości Kowale Pańskie na długości 623,79 m6) Remont drogi gminnej publicznej w miejscowości Kowale Pańskie Kolonia o długości 665,57 m7) Remont drogi gminnej publicznej w miejscowości Dzierżbotki o długości 909,06 m8) Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kawęczyn na odcinku ok. 534,00 m9) Remont drogi gminnej publicznej w miejscowości Głuchów o długości 915,53 m10) Remont drogi gminnej w miejscowości Tokary Drugie o długości 840,00 m11) Remont drogi gminnej w miejscowości Będziechów o długości 900,00 mPrzedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w:1) Dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących integralną część SWZ - załącznik nr 7 do SWZ.2) Wzorze umowy - stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach