Przetargi.pl
Remont pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA ODNOWICIELA W POBIEDZISKACH ogłasza przetarg

 • Adres: 62-010 Pobiedziska, ul. Kostrzyńska 23
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA ODNOWICIELA W POBIEDZISKACH
  ul. Kostrzyńska 23
  62-010 Pobiedziska, woj. wielkopolskie
  REGON: 000264130
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pobiedziska.szkola.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty remontowe - DACH NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ wraz z prawem opcji zgodnym ze złożoną ofertą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie,b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresiec) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o wartości równej min. 100 000,00 zł.d) Zdolności technicznej lub zawodowej• Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie budynków użyteczności publicznej o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto każda,w tym co najmniej wykonanie jednej roboty obejmującej wykonywanie remontu dachu.a) budynek użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny);• Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zamierza skierować do realizacji zamówienia: jedną osobę kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowalnymi w specjalności konstrukcyjno-budowalnej, posiadającego doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach związanych z budową, przebudową lub remontem obiektu użyteczności publicznej..a) Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz.2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, Zamawiający uzna również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zmianami).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach