Przetargi.pl
Budowa drogi leśnej DP 5 o dł. 8,8 km w Nadleśnictwie Bierzwnik etap I, km 0+000,00 -3+000,00

Nadleśnictwo Bierzwnik ogłasza przetarg

 • Adres: 73-240 Bierzwnik, ul. Dworcowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 957 680 058 , fax. 957 680 121
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Bierzwnik
  ul. Dworcowa 17
  73-240 Bierzwnik, woj. zachodniopomorskie
  tel. 957 680 058, fax. 957 680 121
  REGON: 81053902500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bierzwnik.szczecin.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Skarbu Państwa nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi leśnej DP 5 o dł. 8,8 km w Nadleśnictwie Bierzwnik etap I, km 0+000,00 -3+000,00
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje etap 1, odcinek 0+000,00 do 3+000,00 km. Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania został zawarty w projekcie technicznym. Przekrój jezdni jednojezdniowy, jezdnia jednopasmowa o szerokości 3,5 m. Mijanki w odległościach do 300 m, szerokość z jednią 6,5 m. Prędkość projektowa 30 km/h. Zjazdy o promieniu 5-11 m, długość zjazdów 25 m. W zakresie prac należy odtworzyć rowy o przekroju trapezowym o szer. 0,40 m, skarpy 1:1,5. Umocnienie skarp i dna rowów poprzez humusowanie i obsianie trawą. Pobocza o szer. 0,75 m, ze spadkiem 6 %. Nawierzchnia poboczy o gr. 10 cm wykonać w proporcji 1/1 z mieszanki kruszyw niewiązanych zagęszczonych mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm oraz pospółki. Konstrukcja nawierzchni: a) 7 cm górna warstwa nawierzchni z mieszanki kruszyw niewiązanych zagęszczonych mechanicznie 0/31,5 mm wraz z warstwą klinującą z miału kamiennego 0/5mm gr. 1 cm, b) 15 cm dolna warstwa z mieszanki kruszyw niewiązanych zagęszczanych mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm, c) 15 cm warstwa wzmacniająca powstała z wymieszania w proporcji 1/1 mieszanki kruszyw niewiązanych zagęszczanych mechanicznie 0/31,5 z piaskiem zalegającym w podłożu, d) Podłoże rodzime nieorganiczne wyprofilowane i zagęszczone.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 PLN). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: GBS Barlinek 03 8355 0009 0019 3539 2000 0004 z dopiskiem wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Budowę budynku biurowego kancelarii wraz z niezbędną infrastrukturą obr. Zieleniewo, gm. Bierzwnik” ; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 310). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego, na jego pierwsze żądanie. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach