Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 35 51 400 , fax. 94 35 51 384
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
  ul. Łopuskiego 38
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 35 51 400, fax. 94 35 51 384
  REGON: 33102915400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mosir.kolobrzeg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na: Zadanie nr 1 Przedmiotem zamówienia jest remont szatni męskiej wraz z pomieszczeniami natrysków i toalet na basenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38. W ramach remontu należy wykonać następujące prace: - rozebranie istniejącej okładziny z płytek ściennych i podłogowych, - wymiana kratek spustowych, - izolacja powierzchni w technologii basenowej, - wymiana armatury sanitarnej, - montaż nowych płytek ściennych i podłogowych, - malowanie ścian, sufitów, stelaża sufitu podwieszanego oraz ościeżnic - utylizacja materiałów z demontażu, Szczegóły dotyczące przedmiotowego zadania, opisanego powyżej, zawarte są w przedmiarze robót oraz wizualizacji dołączonej do SIWZ. Zadanie nr 2 Przedmiotem zamówienia jest wymiana 1 ościeżnicy oraz malowanie pokoi i korytarzy hotelowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 38. Zakres prac jak poniżej: a) roboty malarskie w pokojach hotelowych i na korytarzach: - dwukrotne malowanie pokoi hotelowych wraz z ościeżnicami w łazienkach – 30 szt. - malowanie sufitów i górnych części ścian w łazienkach hotelowych - malowanie ścian korytarzy przy pokojach hotelowych b. Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne materiały z wyjątkiem ościeżnicy regulowanej. c. Sugerujemy dokonanie wizji lokalnej celem przedłożenia należycie przygotowanej oferty. d. Farby użyte do malowania muszą być zmywalne. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym po wyłonieniu wykonawcy. Szczegóły dotyczące przedmiotowego zadania, opisanego powyżej, zawarte są w przedmiarze robót dołączonego do SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 oraz w dokumentacji - Załączniku nr 5 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45.00.00.00-7 – roboty budowlane 45.40.00.00-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 45.33.00.00-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty można składać na jedno lub 2 zadania/części. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamówienia, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 9. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) roboty ogólnobudowlane, w tym w szczególności wykonywane przez majstra, montera, wszystkich pracowników skierowanych do pozostałych prac fizycznych oraz operatorów sprzętu budowlanego (z wyłączeniem osób, pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z późn. zmian.); 2) roboty elektryczne/teletechniczne: w tym w szczególności wykonywane przez majstra, montera instalacji i/lub urządzeń oraz operatorów sprzętu budowlanego (z wyłączeniem osób, pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z późn. zmian.); 3) roboty sanitarne, w tym w szczególności wykonywane przez majstra, montera instalacji i/lub urządzeń, montera sieci, wszystkich pracowników skierowanych do pozostałych prac fizycznych oraz operatorów sprzętu budowlanego (z wyłączeniem osób, pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186t.j. z późn. zmian.); 10. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, w tym wezwaniu, terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 12. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9czynności. 13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 14. UWAGA: W przypadku przywołania w opracowaniu opisu przedmiotu zamówienia i dokumentacji znaków towarowych, nazw własnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych należy traktować je jedynie, jako wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j.) i aktami wykonawczymi do niej. Zamawiający dopuszcza stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych parametrów technicznych. 15. UWAGA: Ilekroć w treści niniejszego dokumentu Zamawiający wyraźnie dopuszcza rozwiązania, urządzenia, sprzęty, parametry, materiały itd. równoważne, poprzez posłużenie się po ich opisie zwrotem „lub równoważny”, jako rozwiązania, urządzenia, sprzęty, parametry, materiały itd. równoważne należy rozumieć rozwiązania, urządzenia, sprzęty, parametry, materiały itd. o parametrach technicznych takich jak wielkość, grubość, waga, moc elektryczna, poziom hałasu nie gorszych lub lepszych niż parametry minimalne (referencyjne) określone przez Zamawiającego. Pod pojęciem „parametru lepszego” Zamawiający rozumieć będzie parametr działający na korzyść Zamawiającego np. poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej lub zwiększenie standardu bezpieczeństwa, cechujący się korzystniejszymi dla Zamawiającego parametrami technicznymi, merytorycznymi, cechami użytkowymi, jakościowymi lub funkcjonalnymi. 16. UWAGA: Ilekroć Zamawiający formułuje wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia lub jego elementów poprzez odesłanie do konkretnych norm, rozumieć przez to należy również dopuszczenie spełnienia wymagań określonych w normie lub normach równoważnych. Przez „normy równoważne” rozumieć należy normy polskie lub europejskie określające wymagania jakościowe w analogicznym zakresie rzeczowym, co norma wskazana przez Zamawiającego, w których wymagane minimalne parametry jakościowe określono na nie niższym poziomie (jakościowym) aniżeli w normie wskazanej przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach