Przetargi.pl
„Budowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Topolowa w Kuźni Raciborskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego ”.

GMINA KUŹNIA RACIBORSKA ogłasza przetarg

 • Adres: 47-420 Kuźnia Raciborska, SŁOWACKIEGO 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KUŹNIA RACIBORSKA
  SŁOWACKIEGO 4
  47-420 Kuźnia Raciborska, woj. śląskie
  REGON: 276258463
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kuzniaraciborska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Topolowa w Kuźni Raciborskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego ”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Topolowa w Kuźni Raciborskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego” (dalej Inwestycja lub Projekt).Projekt jest współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:1. Budowa nowej drogi:a. wykonanie włączenia projektowanej drogi wewnętrznej do drogi powiatowej w KM 0+000 i do drogi gminnej w KM 0+406;b. wycinka drzew i krzewów oraz usunięcie karpin, na podstawie decyzji zezwalającej na ich wycinkę wraz z transportem drzewa na wskazane miejsce;c. zdjęcie humusu na powierzchni projektowanych robót budowlanych;d. wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi;e. zabudowa krawężników na ławie betonowej z oporem;f. wykonanie podbudowy stanowiącej warstwę konstrukcyjną drogi;g. wykonanie nawierzchni bitumicznej w warstwie wiążącej i ścieralnej;h. wykonanie poboczy tłuczniowych po obu stronach jezdni, na całej długości projektowanej drogi wewnętrznej;i. odtworzenie terenów zielonych;j. wykonanie oznakowania pionowego drogi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium;2. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SWZ.3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj.:a) pieniądzu,b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c) gwarancjach bankowych,d) gwarancjach ubezpieczeniowych,e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).3. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: 20 1050 0099 5018 7777 7777 7777 z zaznaczeniem:,, Budowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Topolowa w Kuźni Raciborskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego ".Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.Nr zamówienia IB.271.1.20234. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 lit. b)-e), winno być złożone w oryginale za podpisem elektronicznym wystawcy wadium i musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp, przy czym:a) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań,b) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie,6. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy złotych, 00/100).4) zdolności technicznej lub zawodowej :Wykonawca spełni warunek, jeżeli:1) wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie (2) roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie ulicy lub drogi o długości minimum 400 metrów (długość odcinka wykonywanych robót budowlanych) o kategorii ruchu co najmniej KR 3 oraz obejmujące roboty w zakresie nawierzchni mineralno- bitumicznej wraz z kanalizacją, oświetleniem ulicznym oraz przebudową urządzeń obcych.Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej dotyczący wykonanych robót, musi być spełniony: przez Wykonawcę samodzielnie lub przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie; w przypadku Wykonawców występujących wspólnie - samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.2) skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej:a) jedną (1) osobę, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy posiadającą aktualne uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, dla co najmniej dwóch wykonanych (ukończonych) robót budowlanych każda polegająca na budowie lub przebudowie lub rozbudowie ulicy lub drogi o długości minimum 400 metrów (długość odcinka wykonanych robót budowlanych) o kategorii ruchu co najmniej KR 3 oraz każda obejmująca roboty w zakresie nawierzchni mineralno-bitumicznej;b) skieruje do realizacji zamówienia publicznego jedną (1) osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót ds. robót kanalizacyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;c) skieruje do realizacji zamówienia publicznego jedną (1) osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót ds. robót instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą aktualne uprawnienia budowlane (bez ograniczeń lub ograniczone) lub uprawnienia równoważne w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (bez ograniczeń lub ograniczone).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-24

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach