Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej Nr 100069L w miejscowości Romanów gmina Janów Podlaski

Gmina Janów Podlaski ogłasza przetarg

 • Adres: 21-505 Janów Podlaski, ul. Bialska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 413 073 , fax. 833413077
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Janów Podlaski
  ul. Bialska 6a
  21-505 Janów Podlaski, woj. lubelskie
  tel. 833 413 073, fax. 833413077
  REGON: 03023754600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugjanowpodlaski.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej Nr 100069L w miejscowości Romanów gmina Janów Podlaski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej Nr 100069L w miejscowości Romanów gmina Janów Podlaski w formie „zaprojektuj i wybuduj” z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej związanej z budową drogi gminnej. 1. Zakres przedmiot zamówienia obejmuje: budowę drogi gminnej Nr 100069L w miejscowości Romanów gm. Janów Podlaski w formie „zaprojektuj i wybuduj wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) na roboty drogowe polegające na wykonaniu robót ziemnych, podbudowy, ustawieniu krawężników, nawierzchni, przepustu, zjazdów, oznakowania pionowego, robót wykończeniowych wraz budową kanału technologicznego, przebudową kabli telekomunikacyjnych i linii energetycznej napowietrznej nN. Długość planowanej budowy drogi wynosi ok. 980 metrów. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Program funkcjonalno -użytkowy (PFU) stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również obsługę geodezyjną – planowany podział działek, wytyczenie oraz wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 25 000,00 PLN(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca wadium wnosi przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku następujących formach : 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2019 poz. 310).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcy którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach