Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją inwestycji: ”Budowa budynku wielofunkcyjnego”

Lotnicza Akademia Wojskowa ogłasza przetarg

 • Adres: 08-521 Dęblin, Dywizjonu 303
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 261 517 453, , fax. 261 517 452
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lotnicza Akademia Wojskowa
  Dywizjonu 303 35
  08-521 Dęblin, woj. lubelskie
  tel. 261 517 453, , fax. 261 517 452
  REGON: 60059216000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.law.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją inwestycji: ”Budowa budynku wielofunkcyjnego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją inwestycji: ”Budowa budynku wielofunkcyjnego” z podziałem na zadania: Zadanie 1: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej. Zadanie 2: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zadanie 3: Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Szczegółowy zakres obowiązków: Zamawiający wymaga sprawowania nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm) w szczególności art. 25 i 26 tejże ustawy w odniesieniu do wszystkich branż objętych dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę. Lokalizacja budynku: ul. Lotników Polskich, 08-521 Dęblin, dz. nr geod. 4080/116, obręb 061601_1.0001 Dęblin, powiat rycki, woj. lubelskie – teren zamknięty. Szczegółowy zakres robót określają projekty: budowlany i wykonawczy, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Przyjęto kosztorysowe rozliczenie realizowanych robót budowlanych. Zakres prac nie obejmuje robót związanych z wyposażeniem budynku oraz wykonanym już parkingiem dla samochodów osobowych. Dokumentacja projektowa przedmiotowej inwestycji dostępna jest w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.law.mil.pl w zakładce przetargi, Budowa budynku wielofunkcyjnego [Zp/pn/10/2020]. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Finansowanie przedmiotu umowy odbywać się będzie z udziałem środków zewnętrznych (dotacja celowa) i rozliczane kwartalne. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych dla zadania 1, 2, 3, tj. odrębnie na każde zadanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie poszczególnych zadań. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71630000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach