Przetargi.pl
Remont (modernizacja) dróg gminnych

Gmina Niedźwiada ogłasza przetarg

 • Adres: 21-104 Niedźwiada,
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 85 12 004 , fax. 81 464 32 79
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Niedźwiada
  21-104 Niedźwiada, woj. lubelskie
  tel. 81 85 12 004, fax. 81 464 32 79
  REGON: 43101953700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.niedzwiada.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont (modernizacja) dróg gminnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu (modernizacji) dróg gminnych: • Remont (modernizacja) drogi dojazdowej dz. nr ewid. 892 i 876 obręb geodezyjny Brzeźnica Leśna Kolonia, dz. nr ewid. 171, 1370 i 43 obręb geodezyjny Brzeźnica Książęca Kolonia – długość 2725 m; • Remont (modernizacja) drogi gminnej nr 103512 w miejscowości Zabiele – długość 1024m; • Remont (modernizacja) drogi dojazdowej dz. nr ewid. 508 obręb geodezyjny Berejów – długość 485 m. Łączna długość dróg – 4229 m. Przedmiotowa inwestycja drogowa znajduje się wyłącznie na działkach będących własnością Gminy Niedźwiada. Całość dróg przebiega na wysokości sąsiadującego terenu. Obszar oddziaływania obiektów mieści się w całości na działkach inwestora. Inwestycja nie wprowadzi ograniczeń w zagospodarowaniu terenu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie pasów drogowych. W ramach projektu nie przewiduje się podziału działek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233123-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1 Wadium w wysokości  5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 0/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego. 9.2 Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego 92 8707 0006 0013 7937 2000 0007 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – w takiej sytuacji dokument wadium zaleca się dołączyć do oferty lub złożyć w oddzielnej kopercie z dopiskiem „Wadium: PRZETARG – Remont (modernizacja) dróg gminnych” w sekretariacie siedziby Zamawiającego. 9.3 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 9.4 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby, np. w tytule przelewu, wyraźnie oznaczyć Wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach