Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej w miejscowości Kijowiec PGR od km 0+003 do km 0+927 odcinek dł. 0,924 km wraz z budową oświetlenia drogowego wydzielonego

Gmina Zalesie ogłasza przetarg

 • Adres: 21-512 Zalesie, ul. Warszawska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 757 586 , fax. 833 757 586
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zalesie
  ul. Warszawska 34
  21-512 Zalesie, woj. lubelskie
  tel. 833 757 586, fax. 833 757 586
  REGON: 55147300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zalesie.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej w miejscowości Kijowiec PGR od km 0+003 do km 0+927 odcinek dł. 0,924 km wraz z budową oświetlenia drogowego wydzielonego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa drogi gminnej w miejscowości Kijowiec PGR od km 0+003 do km 0+927 – odcinek dł. 0,924 km wraz z budowa oświetlenia drogowego wydzielonego. Część I. – Budowa drogi gminnej w miejscowości Kijowiec PGR od km 0+003 do km 0+927 – odcinek dł. 0,924 km. W tym : 1) Roboty przygotowawcze 2) Roboty rozbiórkowe 3) Roboty ziemne 4) Przepust 5) Krawężniki 6) Podbudowa 7) Nawierzchnia 8) Zjazdy 9) Chodnik 10) Oznakowanie 11) Inne roboty 12) Roboty wykończeniowe 13) Inwentaryzacja geodezyjna Część II. Budowa oświetlenia drogowego wydzielonego w miejscowości Kijowiec PGR. W tym : 1) Przebudowa linii NN 2) Przebudowa linii telekomunikacyjnej 3) Budowa oświetlenia drogowego wydzielonego 4) Inwentaryzacja geodezyjna Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. nr 10, 10a, 10b do SIWZ), przedmiary robót (zał. nr 8, 8a, 8b i 8c do SIWZ), projekty budowlano- wykonawcze (zał. nr 9, 9a, 9b i 9c do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi 10 000 zł (słownie: Dziesięć tysięcy złotych) dla - części I zamówienia i 2 000 zł ( słownie Dwa tysiące złotych) dla części II zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu na konto Zamawiającego: 75 8025 0007 0680 1632 2000 0100 z dopiskiem na przelewie: „Wadium do przetargu nr GI-ZP.271.7.2020 Budowa drogi gminnej w miejscowości Kijowiec PGR od kim 0+003 do km 0+924 wraz z budową oświetlenia drogowego wydzielonego.” – część I zamówienia i część II zamówienia, lub część ………. zamówienia b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancji bankowych; d) gwarancji ubezpieczeniowych; e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299 t.j.). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy Pzp. 6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zapłaci całą kwotę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu według załącznika 2a do SIWZ. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według załącznika 2 do SIWZ. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach