Przetargi.pl
Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu"e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" - etap III.3

Powiat Rycki ogłasza przetarg

 • Adres: 08-500 Ryki, ul. Wyczółkowskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8657450, 8657472 , fax. 818 651 966
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Rycki
  ul. Wyczółkowskiego
  08-500 Ryki, woj. lubelskie
  tel. 081 8657450, 8657472, fax. 818 651 966
  REGON: 43101944800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spryki.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu"e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" - etap III.3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych EGiB,BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego - etap III.3 dla jednostki ewidencyjnej Ryki - obszar wiejski (061604_5Ryki). Przedmiotem zamówienia w ujęciu ogólnym będzie kontrola i monitoring realizacji prac związanych z: Modernizacją ewidencji gruntów i budynków,utworzeniem baz danych EGiB lub poprawą ich jakości i aktualności,wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB,określonym w załączniku nr 1a do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Utworzeniem inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT,określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.10.2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT oraz krajowej bazy GESUT, Utworzeniem bazy BDOT500 zgodnej z pojęciowym modelem danych BDOT500,określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2.11.2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Inspektora Nadzoru i Kontroli – gmina Ryki stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Dokumenty wraz z uzgodnionym przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków stanowią załącznik nr 2 do SIWZ – część 128 – gmina Ryki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71630000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium: 600,00 PLN.Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art.45 ust.6 Pzp
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych,o których mowa w pkt 5.2.1 lit.c SIWZ,jeżeli wykaże,że: a)wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzeni adziałalności jest krótszy-w tym okresie: co najmniej 2 (dwie) usługi,polegające na wykonaniu modernizacji EGiB, przeprowadzonej w trybie art.24austawy z dnia 17 maja 1989 r.–Prawo geodezyjne i kartograficzne,zwanej dalej „ustawą Pgik” lub wykonaniu weryfikacji (kontroli) wykonania modernizacji przeprowadzonej w trybie art.24a ustawy Pgik oraz co najmniej 1 (jedną) usługę,polegającą na wykonaniu założenia mapy zasadniczej w postaci wektorowej albo na utworzeniu zbiorów danych GESUT i BDOT500 lub wykonaniu weryfikacji (kontroli) wykonania założenia mapy zasadniczej w postaci wektorowej albo utworzenia zbiorów danych GESUT i BDOT500. Wartość każdej z usług polegających na: wykonaniu modernizacji EGiB,nie może być mniejsza niż 200 000,00 PLN brutto, wykonaniu weryfikacji (kontroli) wykonania modernizacji nie może być mniejsza niż 12 500,00 PLN brutto, wykonaniu założenia mapy zasadniczej w postaci wektorowej lub na utworzeniu zbiorów danych GESUT iBDOT500 nie może być mniejsza niż 50 000,00 PLN brutto, wykonaniu weryfikacji (kontroli) wykonania założenia mapy zasadniczej w postaci wektorowej albo utworzenia zbiorów danych GESUT i BDOT500 nie może być mniejsza niż 7 500,00 PLN brutto. b)dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,odpowiedzialnych za świadczenie usług: •2 osobami posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,o których mowa w art. 43 pkt.2 ustawy z dnia17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r.poz.2101 ze zm.) •1 osobą posiadającą kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt. 1 ustawy z dnia 17maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, ze zm.). Dopuszcza się sytuację dysponowania 1 osobą posiadającą kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,o których mowa w art.43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz jedną osobę posiadającą kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,o których mowa w art.43 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art.25a ust. 1 i 2 Pzp do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej zwanego„jednolitym dokumentem”). Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie,że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W postępowaniu wykonawca przesyła zamawiającemu jednolity dokument w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznych (wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania,będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne). Wykonawcy,którzy powołują się na zasoby innych podmiotów,w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia,w zakresie,w jakim powołuje się na ich zasoby,warunków udziału w postępowaniu składa także jednolity dokument dotyczący tych podmiotów, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanych podpisem elektronicznym przez każdego z tych podmiotów,w zakresie,w jakim potwierdzają okoliczności,o których mowa w treści art.22 ust.1 ww.ustawy Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców każdy z tych wykonawców sporządza jednolity dokument w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanych podpisem elektronicznym.Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,w zakresie,w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia,których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom,i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Zamawiający informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd Komisja Europejska udostępniła narzędzie umożliwiające zamawiającym i wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD). Lista podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego dostępna jest na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji: www.nccert.pl, http://www.nccert.pl. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz 2016 r. poz. 352).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach