Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku użytkowo-mieszkalnego w miejscowości Wola Osowińska

Gmina Borki ogłasza przetarg

 • Adres: 21-345 Borki, Wojska Polskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 574 208, , fax. 818 574 229
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Borki
  Wojska Polskiego 41
  21-345 Borki, woj. lubelskie
  tel. 818 574 208, , fax. 818 574 229
  REGON: 43101988500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugborki.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku użytkowo-mieszkalnego w miejscowości Wola Osowińska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja budynku użytkowo-mieszkalnego w miejscowości Wola Osowińska”. 2. Zamówienie w jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego oraz Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego. 3. Zamówienie obejmuje m.in.: 1) roboty na i przy ścianach elewacyjnych: - demontaż i montaż istniejących rur spustowych fi 120 mm, - demontaż istniejących parapetów zewnętrznych we wszystkich oknach, - montaż nowych blaszanych powlekanych parapetów zewnętrznych we wszystkich oknach, - demontaż istniejącej opaski betonowej o szer. 60 cm; - montaż po wykonaniu ocieplenia nowej opaski z kostki brukowej o szer. 60 cm, gr. 6 cm, - odkopanie ścian piwnic na gł. 100 cm, - położenie izolacji przeciwwodnej dwuskładnikowej, - położenie folii kubełkowej na ścianach piwnic, - skucie tynków na cokole, - docieplenie ścian w gruncie na gł. 100 cm ponad gruntem do wysokości cokołu polistyrenem ekstrudowanym gr. 10 cm, - położenie tynku gładkiego na cokołach z osiatkowaniem i wykończeniem, - docieplenie ścian nadziemia płytami styropianowymi gr. 15 cm z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową, - docieplenie ościeży płytami styropianowymi gr. 2cm z wyprawą elewacyjną cienkowarstwową, - wykonanie boniowania szer. 7 cm i gł. 4 cm, - zasypanie wykopów żwirem o granulacji 2-4 mm, - demontaż i montaż krat na elewacji frontowej, uchwytów do flag, tablic, - demontaż krat na dwóch oknach piwnicznych na elewacji na elewacji zachodniej, 2) roboty przy zewnętrznej stolarce okiennej: - demontaż istniejącej stolarki okienno-drzwiowej, - montaż nowej stolarki okienno-drzwiowej z nawiewnikami higroserowanymi, - uzupełnienie tynków w ościeżach po montażu solarki drzwiowej i okiennej, - pomalowanie ościeży farbą emulsyjną x2 w dowolnej kolorystyce, - roboty przy ociepleniu stropu ostatniej kondygnacji - położenie na stropie folii paroszczelnej, - docieplenie stropu ostatniej kondygnacji za pomocą mat z wełny mineralnej gr. 25 cm. 3) roboty dodatkowe: - malowanie krat i balustrad farbą podkładową i nawierzchniową po wcześniejszym odtłuszczeniu benzyną ekstraktową i oczyszczeniu z rdzy, - skucie i położenie nowych tynków na zadaszeniu i balkonie, - położenie na balkonie i na schodach ze spocznikiem na elewacji zachodniej terakoty, - obłożenie blachą zadaszenia przy wejściu do budynku, - wykonanie obróbki blacharskiej balkonu, - demontaż okien strychowych i zamurowanie otworów o wym. 120x46 cm – 7 szt. na elewacji frontowej i tylnej, 4) Roboty sanitarne instalacje c.o.: 5) demontaż kotłowni węglowej, budowa kotłowni gazowej z przyłączeniem instalacji centralnego ogrzewania, w tym zakup i montaż kotła gazowego o mocy 19 kW przy parametrze obliczeniowym wody grzewczej 50/30ºC 6) zakup i montaż zbiornika naziemnego na gaz płynny o pojemności 2700 dm3 w tym uzyskanie przewidzianych prawem odbiorów przez UDT i poniesienie kosztów z tym związanych; - demontaż grzejników, - demontaż orurowania, - uzupełnienie otworów po demontażach, - wykonanie przekuć w stropach i ścianach pod potrzeby instalacji, - montaż grzejników płytowych, stalowych, - montaż zaworów termostatycznych, odcinających, odpowietrzających, spustowych, - montaż rur, - wykonanie izolacji termicznej, - regulacja działania instalacji, - obudowa przewodów rozprowadzających, - po wykonaniu instalacji ściany, podłogę i sufit odtworzyć do stanu istniejącego. 7) instalacje gazowe: - montaż rurociągów, - wykonanie robót ziemnych dla przyłącza gazowego, - wykonanie fundamentu dla posadowionego zbiornika, - wykonanie instalacji gazowej, - montaż armatury, - badania instalacji, - roboty montażowe technologii kotłowni, 8) instalacje elektryczne: - przebudowa rozdzielni RG, - przebudowa tablic mieszkaniowych TM, - przebudowa instalacji oświetlenia, - przebudowa instalacji gniazd wtykowych, - instalacja wyrównawczą. 4. Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ z uwzględnieniem postanowień umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają m.in.: 1) dokumentacja projektowa, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 6. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.): 1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli czynności tzw. pracowników fizycznych (wymóg nie dotyczy m.in.: osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, czy dostawców materiałów budowlanych), 2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót są zatrudnione, na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę, jak i podwykonawców, 3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt 1 i 2 skutkuje sankcjami określonymi w § 25 ust. 1 pkt 9-10 umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania, na etapie realizacji umowy, oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu danego pracownika, zawierającego informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 7. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentów stosowanych urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, pod nadzorem przedstawicieli Zamawiającego – Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz samego Zamawiającego. 8. Przedmiot zamówienia należy wykonywać z udziałem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 9. Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.). 10. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami i wytycznymi. 11. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 12. Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, krajowych ocen technicznych lub europejskich ocen technicznych, aprobat technicznych i specyfikacji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych), które może być wnoszone w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.). 2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 55 8046 1012 2007 0500 0101 0002 – Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim O. Borki. 3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, zaleca się, aby wykonawca dołączył do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W tytule przelewu należy wpisać: wadium – przetarg termomodernizacja budynku użytkowo-mieszkalnego w miejscowości Wola Osowińska. 4. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej (jak również dowodu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego), oddzielnie. W takim przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg pn. „Termomodernizacja budynku użytkowo-mieszkalnego w miejscowości Wola Osowińska”, nie otwierać przed 02.03.2020 r. godz. 12:15”. Dokument musi być złożony w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Borki, ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki (pokój nr 11 sekretariat) przed upływem terminu składania ofert tj. do 02.03.2020 r. do godz. 11:00. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 02.03.2020 r. do godz. 12:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego). 6. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium podlega odrzuceniu. 7. Oferty Wykonawców, którzy wnieśli wadium w sposób nieprawidłowy, zostaną odrzucone. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 369 ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach