Przetargi.pl
Usługi ścinki poboczy. Zad. nr 1 - Ścinka poboczy na drodze wojewódzkiej nr 850 Tomaszów Lubelski - Józefówka - Alojzów od km 13+100 do km 13+350, w ilości - 315 m2 oraz na drodze wojewódzkiej nr 852 Józefówka - Witków od km 17+774 do km 32+400, w ilości - 11 000 m2, Zad. nr 2 - Ścinka poboczy na drodze wojewódzkiej nr 816 Terespol - Zosin od km 118+050 do km 163+300, w ilości - 20 611 m2

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-500 Hrubieszów, ul. Grabowiecka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie
  ul. Grabowiecka
  22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdw.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi ścinki poboczy. Zad. nr 1 - Ścinka poboczy na drodze wojewódzkiej nr 850 Tomaszów Lubelski - Józefówka - Alojzów od km 13+100 do km 13+350, w ilości - 315 m2 oraz na drodze wojewódzkiej nr 852 Józefówka - Witków od km 17+774 do km 32+400, w ilości - 11 000 m2, Zad. nr 2 - Ścinka poboczy na drodze wojewódzkiej nr 816 Terespol - Zosin od km 118+050 do km 163+300, w ilości - 20 611 m2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres usług obejmuje: 1) Mechaniczna i ręczna ścinka poboczy o zmiennej szerokości od 1,0 m do 3,0 m (śr.1,5 m) i średniej grubości 15 cm z uzyskaniem spadku pobocza min 6% 2) Mechaniczna i ręczna ścinka poboczy o zmiennej szerokości od 1,0 m do 3,0 m (śr.1,5 m) i średniej grubości 30 cm z uzyskaniem spadku pobocza min 6% 3) Wywiezienie urobku gruntowego z zagospodarowaniem go we własnym zakresie lub wbudowanie w miejscach wskazanych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 4) Ponadto należy wykonać czynności przygotowawcze tj. a) usunięcie z pobocza drogi urządzeń bezpieczeństwa ruchu bądź innych elementów, których usunięcie czasowe nie spowoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (tj. pachołków, słupków kilometrowych, hektometrowych itp.) oraz ich ponowne ustawienie po wykonaniu ścinki poboczy. 5) Wykonawca uzgodni z przedstawicielem RDW, a) wyznaczenie szerokości pobocza i ustalenia krawędzi korony drogi, b) spulchnienia powierzchni lub rozdrobnienia darniny w przypadkach niezbędnych przy wykonywaniu ścinki poboczy, c) spulchnienia powierzchni poboczy na głębokość od 2 do 3 cm przy ich uzupełnianiu dla dobrego związania warstw. 2. Zamówienie należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w załączonej Specyfikacji Technicznej w sposób gwarantujący należytą jakość. 3. Przed podpisaniem umowy wykonawca w celu zapoznania się i dokonania oceny stanu faktycznego, dokumentów i informacji dotyczących niniejszego postępowania, zapoznał się z miejscem świadczenia usługi, i nie wnosi uwagi. 4. Usługi należy wykonać zgodnie ze SST i przedmiarami usług w sposób gwarantujący należytą jakość. 5. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności, o których mowa w pkt. XXI.7. SIWZ w zakresie realizacji zamówienia. 6. Wykonawca zapewnia wszystkie niezbędne materiały, sprzęt oraz osoby niezbędne do realizacji zamówienia. 7. Szczegółowy zakres usług ujęty został w przedmiarach usług i formularzach ofertowych. 8. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się i dokonania oceny stanu faktycznego, dokumentów i informacji dotyczących niniejszego postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71333000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w następujących wysokościach: Zad nr 1: 430,00 zł (słownie złotych: czterysta trzydzieści 00/100). Zad nr 2: 770,00 zł (słownie złotych: siedemset siedemdziesiąt 00/100). W przypadku składania oferty na oba zadania kwota wadium wyniesie 1 200,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) Pieniądzu; 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2020 poz. 299). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy ZDW w Lublinie w Banku PKO Bank Polski S.A. nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730 z podaniem w tytule wpłaty nazwy postępowania: Usługi ścinki poboczy RDW w Hrubieszowie zadanie nr…….”. 4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. 5. W przypadku wniesienia wadium w jednej z form wymienionych w ust. 2 pkt 2)-5) Beneficjenta poręczenia/gwarancji należy określić następująco: Województwo Lubelskie, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin UWAGA: - Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 22 listopada 2019 (j.t. Dz. U z 2019 poz. 2357z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. - Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp) uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na rachunek bankowy ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert. - W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja), treść gwarancji, w miejscu gdzie wskazany jest podmiot, na którego zlecenie udzielana jest gwarancja, winna wskazywać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub jednego z wykonawców - z zaznaczeniem, że składa on ofertę wspólną wraz z innymi podmiotami i ta właśnie oferta jest zabezpieczona gwarancją.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty wykonawca dołączy aktualne na dzień ich składania oświadczenia, wzór załącznik B i C w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt VII 1 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: a) dowód wniesienia wadium. b) ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT) (wzór - zał. A) wraz z załączonymi Formularzami ofertowymi (wzór – zał. A1, A2,) sporządzonymi dla każdego, wybranego Zadania oddzielnie. c) Załącznik do druku oferty dot. rozwiązań równoważnych (w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych) (wzór – Zał. G). d) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. 4. Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób wymieniony w pkt. XI. 5. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Prawo zamówień publicznych) winno być złożone do oferty w formie oryginałów. 7. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa. ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach