Przetargi.pl
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Góreczki Wielkie i Ostrobudki - etap II

Gmina Pakosław ogłasza przetarg

 • Adres: 63-920 Pakosław, ul. Kolejowa 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-65 54 78 332 , fax. 0-65 54 78 332
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pakosław
  ul. Kolejowa 2 2
  63-920 Pakosław, woj. wielkopolskie
  tel. 0-65 54 78 332, fax. 0-65 54 78 332
  REGON: 41105075800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pakoslaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Góreczki Wielkie i Ostrobudki - etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Góreczki Wielkie i Ostrobudki - etap II. Zamówienie obejmuje (wg dokumentacji technicznej): - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (1,14 km) - usunięcie drzew i krzewów (9 szt.) - rozbiórkę elementów dróg i przepustów (7,00 m) - roboty ziemne (1.660,90 m3) - wykonanie nasypów (76,44 m3) - przepusty pod koroną drogi (9,00 m) - podbudowę - skropienie warstw konstrukcyjnych (5.327,22 m2) - podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (5.327,22 m2) - nawierzchnie z betonu asfaltowego (4.753,69 m2) - wykonanie zjazdów na pola o drogi boczne (wg przedmiaru) - obsługę geodezyjną (1 kpl) Szczegółowy zakres robót do wykonania przedstawia przedmiar robót, projekt budowlany i specyfikacja techniczna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014r., poz. 1804). 4. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej z w/w form zostanie odrzucona bez rozpatrywania, a Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Jutrosin oddział Pakosław nr 20 8674 0009 1300 0101 2000 0040 z dopiskiem: Wadium - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Góreczki Wielkie i Ostrobudki - etap II. Dowód wniesienia wadium w postaci kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pakoslaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach