Przetargi.pl
Przebudowa dróg na terenie Gminy Wągrowiec

Gmina Wągrowiec ogłasza przetarg

 • Adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Cysterska 22
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 26 80 800 , fax. 67 26 80 803
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wągrowiec
  ul. Cysterska 22 22
  62-100 Wągrowiec, woj. wielkopolskie
  tel. 67 26 80 800, fax. 67 26 80 803
  REGON: 00054805700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wagrowiec.wlkp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg na terenie Gminy Wągrowiec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Wągrowiec, Kobylec, działka nr ewidencyjny 188, obręb geodezyjny Kobylec; Rgielsko, działka nr ewidencyjny 290, obręb geodezyjny Rgielsko. Zadanie 1. Przebudowa drogi gminnej we wsi Kobylec na działce nr 188 - polegające na wykonaniu, na odcinku o długości 598 m, nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Zadanie 2. Przebudowa drogi we wsi Rgielsko - działka nr 290 - polegające na wykonaniu na odcinku o długości 657 m czterocentymetrowej warstwy ścieralnej. Szczegółowy zakres prac, które należy wykonać określa dokumentacja techniczna zawierająca opis, plany i rysunki wykonawcze, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które są załącznikami do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) w terminie do 10.08.2016 r., do godz. 9.00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wagrowiec.wlkp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach