Przetargi.pl
Modernizacja bieżni poliuretanowej w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Poznaniu ul. Gdańska 1

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 61-553 Poznań, ul. Chwiałkowskiego 34
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8357901 , fax. 61 8334651
 • Data zamieszczenia: 2016-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy
  ul. Chwiałkowskiego 34 34
  61-553 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8357901, fax. 61 8334651
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja bieżni poliuretanowej w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Poznaniu ul. Gdańska 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja bieżni poliuretanowej w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Poznaniu ul. Gdańska 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: a) dokumentacja projektowa zał. nr 1 do siwz, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. nr 2 do siwz, c) przedmiar robót - zał. nr 3 do siwz. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z w.w dokumentami, obowiązującymi normami i przepisami prawa. Zamawiający wymaga sporządzenia dokumentacji powykonawczej wykonanych robót wraz z dokumentacją fotograficzną . Na oferowane i wyceniane w kosztorysie ofertowym materiały Wykonawca powinien posiadać dokumenty potwierdzające właściwości, parametry oraz zgodność z obowiązującymi w tym zakresie normami i innymi przepisami prawa. Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający może żądać ich przedłożenia. Na czas realizacji zamówienia Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądał polisy, bądź innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie. Wymagana gwarancja : nie mniej niż 36 miesiące
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięćtysięcyzł )

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:// www.posir.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach