Przetargi.pl
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie ogłasza przetarg

 • Adres: 63-700 Krotoszyn, ul. Rawicka 41
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7254233 w. 20 , fax. 062 7228000
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie
  ul. Rawicka 41 41
  63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7254233 w. 20, fax. 062 7228000
  REGON: 25046865000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pgkimkrotoszyn.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.1. Zamówienie dzieli się na 3 zęści Poszczególne części obejmują następujące rodzaje ubezpieczeń: 3.1.1. Część 01 zamówienia ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej PGKiM Krotoszyn oraz Wspólnot Mieszkaniowych: a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (CPV - 66515000-3), b) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (CPV - 66515000-3), c) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności (CPV - 66516000-0). 3.1.2. Część 02 zamówienia ubezpieczenia komunikacyjne PGKiM Krotoszyn: a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (CPV - 66516100-1), b) Ubezpieczenie autocasco (CPV 66514110-0), c) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (CPV - 66512100-3), d) Ubezpieczenie assistance (CPV 66514110-0). 3.1.3. Część 03 zamówienia nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej PGKiM Krotoszyn: a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowe (CPV - 66516000-0). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania usługi przez wykonawcę zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1) PZP. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (OKRES TRWANIA ZAMÓWIENIA) 4.1. Termin wykonania zamówienia, przez który rozumie się okres ubezpieczenia, różni się w zależności od części zamówienia: Część 01: okres ubezpieczenia od 30.03.2015 do 29.03.2018 dzielący się na trzy okresy rozliczeniowe: I okres rozliczeniowy: od 30.03.2015 do 29.03.2016, II okres rozliczeniowy: od 30.03.2016 do 29.03.2017, III okres rozliczeniowy: od 30.03.2017 do 29.03.2018. Część 02: okres ubezpieczenia od 31.03.2015 do 30.03.2018 dzielący się na trzy okresy rozliczeniowe: I okres rozliczeniowy: od 31.03.2015 do 30.03.2016, II okres rozliczeniowy: od 31.03.2016 do 30.03.2017, III okres rozliczeniowy: od 31.03.2017 do 30.03.2018. Część 03: okres ubezpieczenia od 30.03.2015 do 29.03.2018 dzielący się na trzy okresy rozliczeniowe: I okres rozliczeniowy: od 30.03.2015 do 29.03.2016, II okres rozliczeniowy: od 30.03.2016 do 29.03.2017, III okres rozliczeniowy: od 30.03.2017 do 29.03.2018.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665150003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.eib.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach