Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą kruszywa pochodzącego z recyklingu na remonty dróg gruntowych w Gminie Pobiedziska w roku 2015

Gmina Pobiedziska ogłasza przetarg

 • Adres: 62-010 Pobiedziska, ul. Tadeusza Kościuszki 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8977100 , fax. 061 8977124
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pobiedziska
  ul. Tadeusza Kościuszki 4 4
  62-010 Pobiedziska, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8977100, fax. 061 8977124
  REGON: 00053044200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pobiedziska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą kruszywa pochodzącego z recyklingu na remonty dróg gruntowych w Gminie Pobiedziska w roku 2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą kruszywa ceglanego, betonowego, asfaltowego oraz podziarna asfaltowego w roku 2015. 2. Zamówienie składa się z 3 zadań. 3. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb. 4. Kruszywo będzie należało ważyć na wadze posiadającej legalizację, a do każdej faktury należy dostarczać kwity wagowe potwierdzające tonaż dostarczonego kruszywa. 5. Miejsce rozładunku kruszywa zostanie wskazane przez Zamawiającego każdorazowo przed złożeniem zamówienia. 6. Dostarczony materiał musi być wolny od materiałów niebezpiecznych (np. azbest), a także od materiałów zanieczyszczających (np. metale, szkło, styropian itp.) i części organicznych. 7. Warunki dostarczenia kruszywa zostały określone we wzorze umowy, który jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji. 8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania atestu higienicznego na dostarczany materiał. 9. Ustalone w wyniku postępowania wynagrodzenie za 1 tonę obejmuje całokształt kosztów związanych z kompletową realizacją dostaw, w tym w szczególności: zakup materiału, załadunek, ważenie, transport i rozładunek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 149200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pobiedziska.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach