Przetargi.pl
Zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum na budynek administracji publicznej - Krajenka ul. Szkolna - etap I

Gmina Krajenka ogłasza przetarg

 • Adres: 77-430 Krajenka, ul. Władysława Jagiełły 9
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2639204 w. 24, 2639205 , fax. 067 2639203
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krajenka
  ul. Władysława Jagiełły 9 9
  77-430 Krajenka, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2639204 w. 24, 2639205, fax. 067 2639203
  REGON: 57079136500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.krajenka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum na budynek administracji publicznej - Krajenka ul. Szkolna - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłego gimnazjum (Pałac Sułkowskich) na budynek administracji publicznej - siedzibę Urzędu Gminy i Miasta w Krajence. 2. Budynek zlokalizowany jest w Krajence przy ul. Szkolnej, dz. nr 192/4 i jest wpisany do rejestru zabytków. 3. Niniejsze zamówienie stanowi I etap przebudowy budynku. 4. UWAGA: Projekt budowlany i projekty wykonawcze dotyczą pełnej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektu. Przedmiotem niniejszego zamówienia są tylko roboty dotyczące poniżej wskazanego zakresu, opisanego w przedmiarach robót. 5. Zakres zamówienia obejmuje: a) roboty ogólnobudowlane -wykucie otworów drzwiowych, rozbiórki ścian, -budowę ścianek działowych, -remont schodów wejściowych - wymiana okładzin schodowych z kamienia zmywanego na okładziny z granitu płomieniowanego - wg opisu technicznego. -rozbiórkę 2 szt. drewnianych schodów wewnętrznych i wykonanie w ich miejscu schodów żelbetowych. b) instalację elektryczną: -w zakresie określonym w projekcie budowlanym i wykonawczym, z wyjątkiem dostawy i montażu gniazd, łączników i opraw oświetleniowych (biały montaż), -przegląd zdemontowanych opraw oświetlenia podstawowego wraz z wyposażeniem ich w nowe startery i świetlówki oraz pozostawienie ich w dyspozycji zamawiającego do ponownego montażu w II etapie, c) instalację odgromową, -w pełnym zakresie określonym w projekcie budowlanym i wykonawczym, d) instalację sieci komputerowej: -w zakresie określonym w projekcie budowalnym i wykonawczym, z wyjątkiem montażu plakietek gniazd RJ45 (przekazanie do dyspozycji zamawiającego do montażu w II etapie) wykonana sieć powinna umożliwiać przeprowadzenie pomiarów dla uzyskania certyfikatu gwarancyjnego, Uwaga w projekcie budowlanym przewidziano jedynie przeniesienie szafy serwerowej z poprzedniej siedziby urzędu. W ofercie należy uwzględnić zakup i montaż nowej szafy serwerowej - zgodnie z zapisami projektu wykonawczego. e) instalację telefoniczną - w zakresie określonym w projekcie budowalnym i wykonawczym, z wyjątkiem białego montażu i przeniesienia centralki telefonicznej. Uwaga Należy przyjąć rozwiązania przedstawione w projekcie wykonawczym. f) instalację sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) - w zakresie określonym w projekcie budowlanym i wykonawczym, g) instalację telewizji dozorowej (CCTV) - w zakresie określonym w projekcie budowlanym i wykonawczym. 6. Ponadto zakres zamówienia obejmuje: a) uzyskanie certyfikatu gwarancyjnego (co najmniej 20 lat) oferowanego systemu okablowania strukturalnego, b) sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi rzeczywistymi trasami prowadzenia instalacji SSWiN i CCTV oraz przeszkolenie użytkownika z obsługi systemów c) przeprowadzenie testów poprawnego funkcjonowania wszystkich instalacji i, potwierdzenie ich protokołami, d) wywóz i utylizacja odpadów. 7. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej: a) projekt budowlany - zmiana sposobu użytkowania budynku gimnazjum na budynek administracji publicznej - Krajenka ul. Szkolna b) projekt wykonawczy wewnętrznej, zalicznikowej instalacji elektrycznej i instalacji teletechnicznej, c) projekt wykonawczy instalacji sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) i telewizji dozorowej (CCTV), d) przedmiary robót - branże: a) budowlana, b) instalacje elektryczne, ochrony odgromowej i teletechniczne. Wymagania jakościowe i materiałowe: 1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 2. Materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 3. Wykonawca zgłosi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zaakceptowania, przed dostarczeniem na plac budowy, planowane do wbudowania materiały i urządzenia, przedstawiając dokumenty pozwalające na ich zastosowanie i wbudowanie (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości itp.). Wykonawca może użyć wyłącznie materiałów i urządzeń zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 4. Na każde żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wbudowywanych materiałów i urządzeń certyfikat lub deklarację zgodności z obowiązującymi normami albo aprobatę techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją. 5. W przypadku podania przez Zamawiającego nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. 6. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o zbliżonych parametrach jakościowych i cechach użytkowych o nie gorszych parametrach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł (słownie pięć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.krajenka.pl/?c=178
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach