Przetargi.pl
Budowa Domu Spotkań i Integracji Społecznej Złotoryi i Pulsnitz

Gmina Miejska Złotoryja ogłasza przetarg

 • Adres: 59-500 Złotoryja, Pl. Orląt Lwowskich 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8779138 , fax. 076 8783120
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Złotoryja
  Pl. Orląt Lwowskich 1 1
  59-500 Złotoryja, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8779138, fax. 076 8783120
  REGON: 39064765300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlotoryja.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Domu Spotkań i Integracji Społecznej Złotoryi i Pulsnitz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn: Budowa Domu spotkań i integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz. Roboty budowlane obejmują budowę domu spotkań wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym. Działka na której będzie wykonywana inwestycja znajduje się w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej. Na opracowanym terenie zaprojektowano dom spotkań - sala wielofunkcyjna o powierzchni 964 m2 wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym, który będzie miejscem spotkań społeczności Złotoryi i Pulsnitz. Zaprojektowany obiekt nawiązuje do otaczającej zabudowy i otoczenia - elewacji istniejącej szkoły. Konstrukcję główną sali wielofunkcyjnej stanowi układ ram, złożony z żelbetowych słupów i stalowych rygli dachowych oraz murowane ściany. Budynek zaplecza ma konstrukcję tradycyjną. Rygiel dachowy główny to kratownica stalowa o przekroju trójkątnym, utwierdzona na słupach żelbetowych, pokryta blachą trapezową. Całość zespołu tj. sala wielofunkcyjna z zapleczem poprzedzona jest hollem wejściowym, stanowiącym główne wejście do Domu spotkań. Budynek wraz z zapleczem będzie wyposażony w następujące instalacje: instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja siły i oświetlenia, instalacja odgromowa. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej zapewnia odprowadzenie ścieków bytowych do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej. Ścieki sanitarne z przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych włączone są do przewodów kanalizacyjnych podłączonych do sieci zewnętrznej. Instalacja wodociągowa tj. instalacja zimnej wody zasilana jest z sieci zewnętrznej wprowadzonej do budynku, instalacja ciepłej wody użytkowej podgrzewana będzie w pojemnościowym podgrzewaczu ciepłej wody użytkowej. W budynku należy wykonać instalację wodociągową przeciwpożarową. Instalacja centralnego ogrzewania - zaprojektowano ogrzewanie wodno-pompowe grzejnikowe oraz zasilanie nagrzewnic aparatów grzewczo-wentylacyjnych. Roboty muszą być wykonywane zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącymi załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz decyzją nr 247/2012 pozwolenie na budowę z dnia 02.08.2012r. Zamawiająca dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń niż te podane w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej o analogicznym charakterze i przeznaczeniu pod warunkiem utrzymania parametrów techniczno-użytkowych nie gorszych niż zastosowane w ww. dokumentach, tzn. pod warunkiem zachowania standardu urządzeń tak w odniesieniu do ich formy, sposobu konstrukcji i użytych połączeń, jak kolorystyk i materiałów, z których są wykonywane. Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie (lub równoważne) normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 55.000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zlotoryja.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach