Przetargi.pl
ZP/PN/2013/19-sprzęt laparoskopowy

Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8621101, 8621121 , fax. 74 8621102
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna
  ul. Jana Pawła II 2 2
  57-320 Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 74 8621101, 8621121, fax. 74 8621102
  REGON: 02049396100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.scm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/PN/2013/19-sprzęt laparoskopowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa narzędzi laparoskopowych dla Specjalistycznego Centrum Medycznego SA w Polanicy Zdrój, zwana dalej SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331680005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące waNa podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Zamawiający żąda wniesienia wadium, które wynosi dla poszczególnych pakietów: Pakiet 1: 1 900,00 zł , Pakiet 2 : 970,00 zł ; Pakiet 3: 520,00 zł Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na konto Zamawiającego do godz. 11:00. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.ust. 6 ustawy, tjw pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A. o Polanica Zdrój 27 1090 2327 0000 0001 0685 0550 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,w gwarancjach bankowych,w gwarancjach ubezpieczeniowych,w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Zwrot wadium Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza oraz z zastrzeżeniem pkt 13.5.Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy, żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podst. art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zatrzymanie wadiumZamawiający zatrzyma wadium jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było wymagane przez Zamawiającego, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.scm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach