Przetargi.pl
Dostawy, montaż i wniesienie mebli na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu oraz projektu systemowego Wrocław Miastem Aktywnych Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 7822300, 7822397 , fax. 071 7822405
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
  ul. Strzegomska 6 6
  53-611 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 7822300, 7822397, fax. 071 7822405
  REGON: 93000026000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.wroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: GMINNA SAMORZĄDOWA JEDNOSTKA ORGANIZACUJNA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy, montaż i wniesienie mebli na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu oraz projektu systemowego Wrocław Miastem Aktywnych Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy, montaż i wniesienie mebli na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu oraz projektu systemowego Wrocław Miastem Aktywnych Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale II SIWZ oraz zał. nr 3 do SIWZ - Zestawienie kosztów zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 390000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.wroclaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach