Przetargi.pl
Konserwacja dwóch XIX wiecznych dyliżansów pocztowych dla Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-954 Wrocław, ul. Zygmunta Krasińskiego 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 346 95 82 , fax. 71 346 95 81
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
  ul. Zygmunta Krasińskiego 1 1
  50-954 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 346 95 82, fax. 71 346 95 81
  REGON: 00013287100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja dwóch XIX wiecznych dyliżansów pocztowych dla Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Konserwacja dwóch XIX wiecznych dyliżansów pocztowych dla Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 925212200
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeum.wroclaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną