Przetargi.pl
Budowa deszczowni Szkółki Leśnej w Leźnie

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolbudy ogłasza przetarg

 • Adres: 83-050 Kolbudy, Osiedle Leśników
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0586827395 , fax. 0586826257
 • Data zamieszczenia: 2018-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kolbudy
  Osiedle Leśników 15
  83-050 Kolbudy, woj. pomorskie
  tel. 0586827395, fax. 0586826257
  REGON: 190036772
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_kolbudy/zamowienia_publiczne/index_html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostaka organizancyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa deszczowni Szkółki Leśnej w Leźnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa deszczowni Szkółki Leśnej w Leźnie.Przebudowa systemu deszczowni w Szkółce Leśnej w Leźnie w Nadleśnictwie Kolbudy w celu utrzymania optymalnej wilgotności górnej warstwy gleby w okresie wegetacyjnym, a także zabezpieczenie uprawianego materiału szkółkarskiego przed przymrozkami. Przedsięwzięcie obejmuje budowę systemu nawodnieniowego (deszczowni stałej) na trzech kwaterach uprawowych o łącznej powierzchni ok. 4,77 ha. 1.Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Remont ujęcia głębinowego wody polegający na wymianie pompy głębinowej wraz z wodomierzem. 2. Budowa rurociągu dosyłowego od ujęcia do zbiornika wyrównawczego przed pompownią deszczownianą. 3. Budowa ziemnego zbiornika wyrównawczego. 4. Budowa pompowni deszczownianej. 5. Montaż technologicznego wyposażenia pompowni deszczownianej dla wydatku około 100 m3/h. 6. Budowa sieci głównych rurociągów podziemnych wraz ze studzienkami hydrantowymi. 7. Wykonanie sieci stałych rurociągów rozprowadzających na nawadnianych kwaterach wraz z wyjściami zraszaczy. 8. Wykonanie systemu automatycznego sterowania nawodnieniami i fertygacją z możliwością ochrony przeciwprzymrozkowej. 9. Umocnienie nawierzchni pasa komunikacyjnego od bramy wjazdowej do kwatery uprawowej nr III betonowymi płytami drogowymi. 10. Wykonanie stanowiska mycia opryskiwaczy. 11. Rozbiórka istniejących, zdekapitalizowanych urządzeń: dwóch pompowni deszczownianych oraz ziemnego zbiornika wyrównawczego. Szkółka leśna w Leźnie zlokalizowana jest na dz. nr: 5-3,3006, 3007 z Gminie Żukowo, powiat kartuski, województwo pomorskie. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie na podstawie zgłoszenia robót budowlanych ( zaświadczenie nr B.6743.3620.2017.DW z dnia 02.02.2018r. Starosty Kartuskiego). 2. Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający informuje, iż Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie musiał wziąć pod uwagę następujące uwarunkowania: a) Obiekt, na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia jest obiektem produkcyjnym gdzie w gruncie znajduje się około 650 tys. sadzonek drzew i krzewów i gdzie na części powierzchni wykonano jesienią 2017 roku oraz wiosną 2018 roku.siew nasion drzew i krzewów gatunków lasotwórczych. We wrześniu i październiku będą wykonywane dalsze siewy nasion drzew i krzewów leśnych tak, aby zachować ciągłość produkcji. b) Specyfika pracy szkółki leśnej powoduje, iż na szkółce do końca listopada toczą się prace wykonywane przez pracowników Zakładu Usług Leśnych (pielenia, siewy prace ciągnikowe itp.). Szkółkę odwiedzają również osoby postronne w celu zakupu sadzonek Wiąże się to z ciągłym przemieszczaniem osób i pojazdów po terenie, na którym realizowane będą prace. W związku z tym, Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić bezpieczeństwo pracowników Wykonawcy jak również osób postronnych przebywających na terenie szkółki. c) Zamawiający w celu minimalizacji strat w materiale sadzeniowym wymagał będzie, aby wszystkie wykopy na kwaterach (powierzchniach) z sadzonkami lub wysianymi nasionami, wykonywane były przez Wykonawcę z użyciem minikoparek. d) Ze względu na zapewnienie ciągłości produkcji szkółkarskiej Zamawiający wymaga sprawności istniejących sprzętów nawadniających przez cały okres realizacji zadania. W związku z tym, Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany będzie do zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zniszczeniem istniejących instalacji podziemnych i nadziemnych istniejącej deszczowni. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia przez Wykonawcę istniejących instalacji lub urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich natychmiastowej naprawy na własny koszt. e) Po wykonaniu wszystkich prac związanych z przebudową deszczowni Szkółki Leśnej w Leźnie. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W związku z tym, Wykonawca winien uwzględnić w koszty przebudowy deszczowni, koszty wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. f) Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram robót. 2. Wszystkie ewentualne użyte w dokumentacji przetargowej znaki towarowe lub nazwy producentów są podane jedynie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów lub urządzeń o równoważnych parametrach jakościowych. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1-3 Pzp, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów (wniosku materiałowego), uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie Inspektora nadzoru, który sporządzi stosowna opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu ich nierówno ważności. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji technicznej. 3. Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który zdecyduje o dokonaniu zmian lub uzupełnień. 4. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać świadectwa i aprobaty techniczne. Roboty budowlane i wykończeniowe powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. Elementy budowlane i instalacyjne, co do których jest wymagana klasa odporności ogniowej należy dostarczyć wraz z atestami i świadectwami dopuszczenia potwierdzającymi posiadanie wymaganej klasy. Przedmiot zamówienia szczegółowo określa załączona do SIWZ dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45240000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 33 800.00 PLN (słownie: trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych ) 13.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2018-07-09 do godz. 09:00. 13.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ S.A. O/W Gdańsk 42 2030 0045 1110 0000 0013 7380 w takim terminie, aby pieniądze znajdowały się na koncie Zamawiającego najpóźniej w dniu otwarcia ofert t.j. do 2018-07-09. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłynęło w wymaganym terminie, decyduje data wpływu na rachunek bankowy; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). Wadium w formie wymienionej w punkcie 13.3.b), 13.3.c), 13.3.d), 13.3.e), należy wnieść przez złożenie za pokwitowaniem oryginału dokumentu w kasie Zamawiającego ( pokój nr 6) w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisaną w następujący sposób: „Budowa deszczowni Szkółki Leśnej w Leźnie” w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 tak, aby wadium znalazło się w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert tj. do dnia 09.07.2018 roku. Poręczenie lub gwarancja muszą być bezwarunkowe, płatne na pierwsze wezwanie Zamawiającego oraz winny obejmować wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, a także obejmować cały okres związania ofertą określony w pkt 14 niniejszej SIWZ. 13.4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 13.5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 13.6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. 13.7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 13.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wzór formularza oferty – Załącznik nr 1Dokument wypełniony przez wykonawcę według wzoru załączonego do SIWZ. 2. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną z wyszczególnieniem cen materiałów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach