Przetargi.pl
Budowa chodników w Pępowie i Krzekotowicach oraz przebudowa chodnika w Skoraszewicach

Gmina Pępowo ogłasza przetarg

 • Adres: 63-830 Pępowo, ul. Stanisławy Nadstawek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 57 36 308, 348 , fax. 65 57 36 032
 • Data zamieszczenia: 2020-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pępowo
  ul. Stanisławy Nadstawek 6
  63-830 Pępowo, woj. wielkopolskie
  tel. 65 57 36 308, 348, fax. 65 57 36 032
  REGON: 41105059200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pepowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodników w Pępowie i Krzekotowicach oraz przebudowa chodnika w Skoraszewicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa chodników w Pępowie i Krzekotowicach oraz przebudowa chodnika w Skoraszewicach”. 3.2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) budowę chodnika przy ul. Słonecznej oraz w części ul. Ks. Płaczka (od ul. Słonecznej do ul. Promienistej) w Pępowie o łącznej długości 333 m (dz. ewid. nr 609, 582/2) b) budowę chodnika w m. Krzekotowice o długości 179 m (dz. ewid. nr 257) c) przebudowę chodnika w Skoraszewicach o łącznej długości 252 m (dz. ewid. nr 186). UWAGA: Zamawiający dostarczy część materiału budowlanego do przebudowy chodnika w Skoraszewicach. 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, kosztorysy ofertowe i mapy poglądowe stanowiące Załącznik Nr 8 i 9 do niniejszej SIWZ. 3.4. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. 3.5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, tj. zaproponowania rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych, z zastosowaniem tych samych standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamawianej inwestycji. Poprzez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem, oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż założone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a ponadto muszą to być materiały dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. 3.6. Ilekroć w niniejszej SIWZ wraz z załącznikami przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłyby doprowadzić do wyeliminowania lub uprzywilejowania niektórych wykonawców, to przyjmuje się, że każdemu takiemu wskazaniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, a wskazanie ma charakter przykładowy. 3.7. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 3.8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Brak wskazania w ofercie propozycji zastosowania rozwiązań równoważnych oznaczać będzie, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu materiałów przyjętych w dokumentacji technicznej. W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza zastosować inne materiały i urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej (materiały i urządzenia równoważne) winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie). Do wykazu należy wówczas dołączyć stosowne dokumenty zawierające parametry techniczne zaproponowanych równoważnych materiałów i urządzeń. 3.9. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: - organizację i zabezpieczenie placu budowy, jak również opłacenie niezbędnych badań koniecznych do przeprowadzenia procesu odbioru i uporządkowanie terenu po wykonaniu umowy, - zabezpieczenie terenu objętego robotami przed dostępem osób postronnych, - obsługę geodezyjną, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną; - wywóz materiałów porozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez Zamawiającego, przy czym miejsce to będzie się mieścić w granicach administracyjnych gminy Pępowo, - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; - projekty organizacji ruchu na czas wykonywanych robót oraz oznakowanie robót wg tych projektów – o ile dotyczy,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233161-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne dokumenty składane wraz z ofertą: 1. Formularz ofertowy 2. Pełnomocnictwo - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli podmiotów uczestniczących wspólnie lub kopię poświadczoną notarialnie. 3. Kosztorysy ofertowe sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z pkt. 13 SIWZ. (3 egz.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach