Przetargi.pl
Budowa chodnika wzdłuż ul. Bogedaina we Wrocławiu w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 (projekt nr 34).

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 50059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 77 10 905 , fax. 71 77 10 904
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
  ul. Ofiar Oświęcimskich 36
  50059 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 77 10 905, fax. 71 77 10 904
  REGON: 2056852900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wi.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika wzdłuż ul. Bogedaina we Wrocławiu w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 (projekt nr 34).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania zadania, oraz realizację na jej podstawie robót budowlanych, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę lub uzyskania przez Wykonawcę zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę, w zakresie obejmującym budowę chodnika. W związku z brakiem MPZP dla tego terenu, konieczne będzie uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2. Zakres opracowania dokumentacji: 2.1. Mapa zasadnicza do celów projektowych 2.2. Inwentaryzacja istniejącego majątku drogowego 2.3. Koncepcja projektowa zagospodarowania terenu 2.4. Dokumentacja geotechniczna pod projektowany chodnik 2.5. Projekt budowlany w tym projekt zagospodarowania terenu do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowalnych nie wymagających pozwolenia na budowę (stosownie do potrzeb). 2.6. Uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonywania robót budowalnych 2.7. Projekty wykonawcze: 2.7.1. Projekt drogowy w tym projekt zagospodarowania terenu i ewentualnego odtworzenia nawierzchni 2.7.2. Projekt organizacji ruchu tymczasowego i docelowego 2.7.3. Projekt przebudowy kolidującego uzbrojenia 2.7.4. Projekt zasilania zaplecza budowy 2.7.5.Projekt obsługi komunikacyjnej budowy 2.7.6. Projekt organizacji placu budowy 2.8. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 2.9. Inwentaryzacja istniejącej zieleni wraz z projektem zabezpieczeń i cięć sanitarno-pielęgnacyjnych w zakresie kolizji z projektowanym chodnikiem 2.10. Inne opracowania niezbędne do zatwierdzenia dokumentacji projektowej i realizacji robót. 2.11. Pełnienie nadzoru autorskiego 3.Realizacja robót budowlanych związanych z budową chodnika, na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego i organy administracyjne dokumentacji projektowej. Zakres robót budowalnych: 3.1. Roboty budowlano – drogowe, w tym: 3.1.1. Wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych: 3.1.2. tyczenie, zdjęcie i hałdowanie humusu, wykopy, nasypy 3.1.3. rozwiązanie wszelkich kolizji z istniejącą infrastrukturą – jeżeli wystąpią, 3.1.4. osadzenie obrzeży betonowych, 3.1.5. przygotowanie warstwy odsączającej i warstw konstrukcyjnych pod chodnik wraz z zagęszczeniem, 3.1.6. wykonanie nawierzchni z płytek brukowych betonowych 20x20cm, gr. 8cm z posypką z kamienia płukanego, z wypełnieniem spoin piaskiem kwarcowym, 3.1.7. niwelacja krawężników i obrzeży betonowych na istniejących zjazdach, bez ich przebudowy. 3.2. Przygotowanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza oraz placu budowy. 3.3. Wyniesienie zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 3.4. Cięcia pielęgnacyjno - sanitarne (w razie konieczności) i zabezpieczenie istniejącej zieleni. 3.5. Odbudowa nawierzchni po robotach rozkopowych, uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót. 3.6. Uprzątnięcie terenu po robotach, wywóz i utylizacja odpadów oraz nadmiaru ziemi. 3.7. Zakup, dostawa i montaż (wykonanie) oznakowania pionowego i poziomego, zgodnie z WWIORB (zał. nr 13 do PFU). 3.8. Wykonanie, dostawa i montaż banerów i tablic informacyjnych o realizacji zadania w ramach programu Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego (w trakcie realizacji robót) – zał. nr 14 do PFU 3.9. Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych, że projekt został zrealizowany w ramach programu Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego (po zakończeniu realizacji) – zał. nr 14 do PFU. 3.10. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 3.11. Opracowanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) 3.12. Wszelkie inne prace niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. 3.13. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub innej równoważnej decyzji. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych). Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały określone w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego (www.wi.wroc.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy pzp; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy pzp, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy, Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego d) czy podmioty na zdolności których Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy pzp, Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy pzp w związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów wezwie Wykonawcę, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt. III.4) niniejszego ogłoszenia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach