Przetargi.pl
„Rewitalizacja budynków mieszkalnych, ul. Batalionów Chłopskich 12, Grunwaldzka 7, 11, 13, 1 Maja 5, Sienkiewicza 13, Św. Wojciecha 8 w Ząbkowicach Śląskich.”

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (ZGK Sp. z o.o.) ogłasza przetarg

 • Adres: 57-200 Ząbkowice Śl., Jasna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8 151 855, , fax. 74 8 100 328
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (ZGK Sp. z o.o.)
  Jasna 44
  57-200 Ząbkowice Śl., woj. dolnośląskie
  tel. 74 8 151 855, , fax. 74 8 100 328
  REGON: 890661347
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zgk-zabkowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sp. zo.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rewitalizacja budynków mieszkalnych, ul. Batalionów Chłopskich 12, Grunwaldzka 7, 11, 13, 1 Maja 5, Sienkiewicza 13, Św. Wojciecha 8 w Ząbkowicach Śląskich.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja budynków mieszkalnych, ul. Batalionów Chłopskich 12, Grunwaldzka 7, 11, 13, 1 Maja 5, Sienkiewicza 13, Św. Wojciecha 8 w Ząbkowicach Śląskich”. Przedmiot zamówienia został podzielony na części : CZĘŚĆ I: Budynek przy ul. 1 Maja 5 w Ząbkowicach Śląskich; Zakres rzeczowy: • remont elewacji. CZĘŚĆ II: Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Ząbkowicach Śląskich. Zakres rzeczowy: • remont klatki schodowej, • remont instalacji elektrycznej, • remont elewacji CZĘŚĆ III: Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 11 w Ząbkowicach Śląskich. Zakres rzeczowy: • remont elewacji, • odwodnienie CZĘŚĆ IV: Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 13 w Ząbkowicach Śląskich, Zakres rzeczowy: • odwodnienie, • remont elewacji, • remont klatki schodowej, • remont instalacji elektrycznej, CZĘŚĆ V: Budynek przy ul. Batalionów Chłopskich 12 w Ząbkowicach Śląskich, Zakres rzeczowy: • remont klatki schodowej, • remont elewacji CZĘŚĆ VI: Budynek przy ul. Sienkiewicza 13 w Ząbkowicach Śląskich. Zakres rzeczowy: • wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, • przemurowanie kominów, montaż ław kominiarskich i płotków śniegowych, • odwodnienie. Wykonawca ma dodatkowo dla każdej części budynku : • zamontować domofony w miejscach ogólnodostępnych dla osób niepełnosprawnych z udogodnieniem dla niedowidzących, • zamontować w kolorach widocznych dla niedowidzących, w pobliżu wejścia do budynku - tablice z nr budynku i nazwą ulicy, • zamontować w jaskrawych kolorach listwy antypoślizgowe na progach drzwi wejściowych do budynku. UWAGA!!!! Wykonawca powinien wycenić tylko te prace, które są ujęte w powyższym zakresie prac oraz w przedmiarach robót dla poszczególnego budynku. Projekt budowlany zawiera szerszy zakres prac, który nie będzie realizowany w ramach niniejszego postępowania. Wspólny słownik zamówień: 45.44.30.00-4 Roboty elewacyjne 45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45.26.19.10-6 Naprawa dachów 45.11.12.40-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45.26.00.00-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami dla każdej z części , stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ- wzór umowy dla każdej z części. 4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art.29 ust.3a ustawy PZP) osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonania robót ogólnobudowlanych. 8. Wykonawca nie później niż do dnia podpisania umowy na realizację zamówienia przedstawi zamawiającemu wykaz osób wykonujących czynności określone w pkt 7 niniejszego rozdziału – według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 9. Wykonawca w terminie do 7 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu oświadczeń osób wykonujących czynności określone w pkt 7, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia . 10. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 7. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do : a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia 11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 9 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczeni, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak : imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społecznego i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 12. Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji użyto nazwy marek/firm/wyrobów budowlanych czy technologii, w myśl. art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy to traktować jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle określenie wyrobu koniecznego do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których równoważność opisano w Specyfikacjach Technicznych lub dokumentacji projektowej. 13. Wykonawca nie później niż do 7 dni od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia przedstawi zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą Ofertę wadium : I) dla CZĘŚCI I: w wysokości 1 000,00 zł brutto II) dla CZĘŚCI II: w wysokości 1 000,00 zł brutto III) dla CZĘŚCI III: w wysokości 800,00 zł brutto IV) dla CZĘŚCI IV: w wysokości 2 0000,00 zł brutto V) dla CZĘŚCI V: w wysokości 2 500,00 zł brutto VI) dla CZĘŚCI VI: w wysokości 1 000,00 zł brutto 2. Forma wadium. 2.1 Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. 2007 r. Nr 42 poz. 275). 2.2 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy),beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) termin ważności gwarancji/poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. f) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; g) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. h) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 3.1 Wadium w formach innych niż pieniądz, musi być wystawione na: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1 Maja nr 5 w Ząbkowicach Śląskich; 57-200 Ząbkowice Śląskie (NIP 8871769498). Wadium wnoszone w innych formach niż pieniądz , należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku wadium w formie innej niż pieniądzu, niedopuszczalnym jest aby dokument wadialny zawierał jakiekolwiek zapisy ograniczające zakres odpowiedzialności gwaranta. 3.2 Wadium w formie pieniądza musi być wniesione przelewem - na rachunek Zamawiającego: 09 9533 0004 2001 0013 2639 0004 z dopiskiem: „wadium Wykonawca „Rewitalizacja budynków mieszkalnych, ul. Batalionów Chłopskich 12, Grunwaldzka 7, 11, 13, 1 Maja 5, Sienkiewicza 13, Św. Wojciecha 8 w Ząbkowicach Śląskich- dla Części…… ( wskazać część na którą składa się ofertę) ”. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Do Oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu lub jego kserokopię potwierdzoną „za zgodność z oryginałem" - przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W wymienionym przypadku dołączenie do Oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 4. Inne wymagania dotyczące wnoszenia wadium. Złożone poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa i poręczenie udzielone przez podmioty, o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poręczenie bankowe lub gwarancja bankowa – musi zawierać zobowiązanie, zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. b) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p.. IX. Termin związania ofertą dla każdej z części. 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okres ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Określenie warunków: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzeni braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, Informacje dodatkowe Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Informacje dodatkowe

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach