Przetargi.pl
Remont drogi gminnej, działka nr 1062 w miejscowości Pielgrzymka

Gmina Pielgrzymka ogłasza przetarg

 • Adres: 59524 Pielgrzymka, Pielgrzymka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8775013 , fax. 076 8775013 w. 116
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pielgrzymka
  Pielgrzymka
  59524 Pielgrzymka, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8775013, fax. 076 8775013 w. 116
  REGON: 39064766000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pielgrzymka.biz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej, działka nr 1062 w miejscowości Pielgrzymka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi remontu drogi gminnej dz. nr 1062 obręb Pielgrzymka, gmina Pielgrzymka. Obecnie jest to droga gruntowa utwardzana miejscowo kruszywem kamiennym o nawierzchni znacznie wyeksploatowanej. Droga nie posiada odwodnienia. Długość drogi wynosi ok. 1430 m, szerokość 3,5 m. Remont obejmuje: odsłonięcie krawędzi, profilowanie bez wywozu nadmiaru gruntu – przedmiar: 5000 m2, wykonanie podbudowy grubości 10 cm z kruszywa kamiennego 0/31,5 – przedmiar: 5000 m2, ułożenie nawierzchni ścieralnej z asfaltu betonowego 100 kg/m2 – przedmiar: 5000 m2, ustawienie oznakowania – przedmiar: 6 znaków wraz ze słupkami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach