Przetargi.pl
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr cz. 65, cz. 77, 73, 74, 44/5, 44/3, cz. 71 we wsi Młynów

Gmina Kłodzko ogłasza przetarg

 • Adres: 57300 Kłodzko, ul. Okrzei
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 746 474 100 , fax. 746 474 103
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kłodzko
  ul. Okrzei
  57300 Kłodzko, woj. dolnośląskie
  tel. 746 474 100, fax. 746 474 103
  REGON: 89071796400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr cz. 65, cz. 77, 73, 74, 44/5, 44/3, cz. 71 we wsi Młynów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr cz. 65, cz. 77, 73, 74, 44/5, 44/3, cz. 71 we wsi Młynów”. Droga dz. nr 74 Długość drogi: 85,83m Podbudowa: z kruszywa łamanego Rodzaj nawierzchni: bitumiczna Szerokość nawierzchni: 3,0m od 0+000,00 do km 0+036,60, na dalszym odcinku 2,6m, Pobocza: z kruszywa łamanego Niweleta: podniesienie niwelety jezdni o średnio 15cm, od km 0+036,60 do 0+085,83 po istniejącym terenie z korektą łuków pionowych, Zjazdy: brak Odwodnienie realizowane będzie poprzez jednostronny spadek poprzeczny jezdni oraz korytka betonowe o wymiarach 50x50x15 (od km 0+015,60 do km 0+032,90 L=17m strona lewa - dalszy ciąg korytek na działce nr 73). Na dalszym odcinku drogi odwodnienie realizowane będzie poprzez spadek poprzeczny w kierunku terenów przyległych. W km 0+036,90 przewidziano ułożenie korytek betonowych przejazdowych o długości 4,0m. Należy wykonać nasyp pod poszerzenie korony drogi. Droga dz. nr 44/3 oraz 44/5 Długość drogi: 99,76 Podbudowa: z kruszywa łamanego Rodzaj nawierzchni: bitumiczna Szerokość nawierzchni: 3,0m Pobocza: z kruszywa łamanego Niweleta: obniżenie niwelety o średnio 10cm w celu poszerzenia korony drogi, Zjazdy: brak Odwodnienie realizowane będzie poprzez jednostronny spadek poprzeczny jezdni oraz korytka betonowe o wymiarach 50x50x15 (od km 0+006,64 do km 0+099,76, L=93,00m strona prawa). W km 0+006,64 przewidziano budowę studni wpustowej W1 betonowej fi 500mm z wpustem żeliwnym klasy C250. Podłączenie wpustu do przebudowywanej kanalizacji deszczowej przykanalikiem fi 200mm. Należy umocnić skarpy płytami ażurowymi o wymiarach 60x40x10 na podsypce z kruszywa łamanego. Należy wykonać nasyp pod poszerzenie korony drogi. Droga dz. nr 73 Długość drogi: 157,88m Podbudowa: z kruszywa łamanego Rodzaj nawierzchni: bitumiczna Szerokość nawierzchni: 2,6m Pobocza: z kruszywa łamanego Niweleta: podniesienie niwelety jezdni o średnio 15cm, od km 0+051,00do 0+157,88 po istniejącym terenie z korektą łuków pionowych, Zjazdy: bitumiczne Odwodnienie Odwodnienie realizowane będzie poprzez jednostronny spadek poprzeczny jezdni oraz korytka betonowe o wymiarach 50x50x15 (od km 0+000,00 do km 0+138,00, L=138,00m strona lewa). Przewidziano przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej na całym odcinku drogi. Istniejący wylot kanalizacji do potoku Jaśnica pozostaje bez zmian. Projektowane zagospodarowanie terenu nie zmienia powierzchni zlewni dla istniejącego wylotu dlatego ilość odprowadzanych wód opadowych nie ulegnie zmianie. Przebudowa kanalizacji ma na celu poprawę funkcjonowanie systemu oraz odpowiednio ukierunkować strumień wód opadowych tak, aby zapobiec negatywnym skutkom intensywnych opadów. Łącznie kanalizacja składa się z 8 studni rewizyjnych teleskopowych PCV o średnicy 400mm oraz 8 studni wpustowych betonowych z żeliwnymi wpustami klasy C250. Łączna długość kanalizacji deszczowej wynosi 166,00m. Średnica kolektora głównego oraz przykanalików 200mm. Przewidziano wycinkę jednego drzewa zlokalizowanego w km 0+048,00 strona lewa. Należy umocnić skarpę płytami ażurowymi o wymiarach 60x40x10 na podsypce z kruszywa łamanego gr. 5cm. Należy wykonać remont zabezpieczenia skarpy w km 0+118,00 do km 0+134,00 strona lewa, L=16m, H=1,6m, S=0,40m: 1. Żelbet: beton klasy C25/30 gr. 40cm, zbrojenie: siatka stalowa 100x100 fi 10mm, 2. Ława fundamentowa: beton klasy C12/15 gr. 30cm, 3. Odwodnienie w postaci rur PCV fi 50mm w rozstawie co 1,00m, 4. Zasypka wykopu: pospółka lub kruszywo łamane, dolna część - grunt nieprzepuszczalny. Należy ułożyć krawężniki betonowych 100x30x15 na ławie betonowej C12/15 km 0+134,00 do km 0+140,00, strona lewa. L=6m. Droga dz. nr 65, 77, 37/5 oraz 37/7 Długość drogi: 108,20m Podbudowa: z kruszywa łamanego Rodzaj nawierzchni: bitumiczna Szerokość nawierzchni: 2,6m Pobocza: z kruszywa łamanego Niweleta: podniesienie niwelety jezdni o średnio 10cm, na łuku w km 0+033,00 do km 0+055,00 po istniejącym terenie Zjazdy: bitumiczne do granicy pasa drogowego Odwodnienie realizowane będzie poprzez jednostronny spadek poprzeczny jezdni oraz korytka betonowe o wymiarach 50x50x15 (od km 0+002,00 do km 0+080,00 L=78m (bez 6m muldy z kostki kamiennej na zjeździe, strona prawa). Na dalszym odcinku drogi (od km 0+080,00 do 0+108,20) odwodnienie realizowane będzie poprzez spadek poprzeczny w kierunku terenów przyległych. Korytka należy ułożyć na ławie betonowej C12/15 gr. 15cm. W km 0+002,00 przewidziano budowę "Łapacza nr 2" L=11,00m w formie koryt żelbetowych o wymiarach 60x60 z przykryciem z kratek żelbetowych. Koryta należy ułożyć na ławie betonowej C12/15 gr. 20cm. Wody opadowe pochodzące z korytek betonowych oraz "Łapacza nr 2" odprowadzone zostaną do rowu poprzez wylot WYL 2. Wylot WYL zaprojektowano jako żelbetową ścinkę czołową. Przy wylocie ostanie trzy elementy korytek należy ułożyć kaskadowo. Dno oraz skarpy rowu na długości 4,0m należy umocnić betonowymi płytami ażurowymi o wymiarach 60x40x10. Dalszy odcinek rowu biegnącego wzdłuż drogi powiatowej należy oczyścić na długości 200 m. Należy umocnić skarpę płytami ażurowymi o wymiarach 60x40x10 na podsypce z kruszywa łamanego. Należy ułożyć krawężnik betonowy 100x30x15 na ławie betonowej C12/15 km 0+038,00 do km 0+050,00, strona lewa, L=12m. Droga dz. nr 71 Długość drogi: 264,44m Podbudowa: z kruszywa łamanego Rodzaj nawierzchni: bitumiczna Szerokość nawierzchni: 3,0m Pobocza: z kruszywa łamanego Zjazdy: bitumiczne Niweleta: podniesienie niwelety jezdni o średnio 10cm Odwodnienie realizowane będzie poprzez jednostronny spadek poprzeczny jezdni oraz korytka betonowe o wymiarach 50x50x15 (od km 0+007 do km 0+061, L=54m strona prawa). Na dalszym odcinku drogi (od km 0+061 do 0+264,44) odwodnienie realizowane będzie poprzez spadek poprzeczny w kierunku terenów przyległych. Korytka należy ułożyć na ławie betonowej C12/15 gr. 15cm. W km 0+007 przewidziano budowę "Łapacza nr 1" L=3,5m w formie koryt żelbetowych o wymiarach 60x60 z przykryciem z kratek żelbetowych. Koryta należy ułożyć na ławie betonowej C12/15 gr. 20cm. Wody opadowe zebrane w korytka betonowe oraz "Łapacz nr 1" odebrane zostaną przez studnię betonową fi 500 z wpustem żeliwnym D250, a następnie odprowadzone przykanalikiem PCV fi 200mm pod konstrukcją drogi powiatowej do rowu zlokalizowanego po przeciwnej stornie. Jako wylot przykanalika WYL 1 zaprojektowano żelbetową ściankę czołową o kształcie litery "U". Rów od wylotu WYL 1 do "Łapacza nr 2" przewidziano do umocnienia za pomocą płyt ażurowych 60x40x10 układanych na kruszywie łamanych 0-31,5 gr. 15cm, 20,66x(0,6+0,6+0,4)=33,056m2. Na odcinku rowu przewidziano również wykonanie remontu pobocza poprzez korytowanie istniejącego gruntu na gł. 15cm, a następnie formowanie pobocza o gr. 10cm. Na czas robót należy wykonać i wprowadzić zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu, a po zakończeniu zadania należy wprowadzić zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oświadczenie w zakresie posiadania niezbędnych kompetencji i uprawnień do wykonania zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach