Przetargi.pl
„Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej” i „Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Międzyleśnej, Placu Szpitalnym i ul. Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej.”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza przetarg

 • Adres: 57500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Młynarska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8111 740 , fax. 748 114 126
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej
  ul. Młynarska 4
  57500 Bystrzyca Kłodzka, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8111 740, fax. 748 114 126
  REGON: 2079398200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwikbystrzyca.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej” i „Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Międzyleśnej, Placu Szpitalnym i ul. Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Część pierwsza: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej” Przedmiotem zamówienia pn.: „Przebudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego w Bystrzycy Kłodzkiej” jest przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka w ul. Wojska Polskiego. Teren objęty inwestycją leży w miejscowości Bystrzyca Kłodzka – obręb Centrum. Projektowane sieci: wodociągowa i kanalizacyjna położone są w większej części w pasach drogowych - będących we władaniu Starostwa Powiatowego – Zarządu Dróg Powiatowych i Gminy Bystrzyca Kłodzka. Zaprojektowano kanalizację grawitacyjną, która odbierać będzie ścieki bytowo gospodarcze z poszczególnych działek objętych zabudową istniejącą i planowaną oraz odprowadzać je do istniejącej kanalizacji komunalnej w Bystrzycy Kłodzkiej a następnie na miejską oczyszczalnię ścieków. Ważne informacje techniczne dla sieci kanalizacyjnej: - zagłębienie projektowanej kanalizacji od 1,60 do 3,15 m; - kanały główne z rur kielichowych o pogrubionych gładkich ściankach (SN8) ponieważ prawie w całości rurociągi będą układane w drogach ziemnych lub asfaltowych; - spadek kanałów głównych wynosi co najmniej 5 ‰, w przypadku kanałów bocznych jest to 7 ‰ lub więcej. W ramach zadania planuje się budowę przewodów kanalizacyjnych jn.: • kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 250 – ok. 65,7 m, • kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200 – ok. 1 228,7 m, • kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (kanały boczne) fi 160, 200 – ok. 416,4 m. Podane długości sieci kanalizacyjnej są przybliżone, a Wykonawca robót musi uwzględnić w toku ustalania ceny ewentualne odstępstwa od tych długości. Projektowana sieć wodociągowa rozdzielcza zostanie włączona do istniejących rurociągów zasilanych z istniejącego zbiornika wody, do którego dostarczana woda jest z ujęć w Młotach. Woda z ujęcia „Sztolnie” w Młotach jest wodą nie wymagającą uzdatniania o parametrach fizyko-chemicznych, odpowiadającą ustawowym wymaganiom dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zaprojektowane odcinki w drodze powiatowej i w drogach gminnych zostaną wyposażone w zasuwy sekcyjne miękkouszczelnione, klinowe z gładkim i wolnym przelotem oraz hydranty nadziemne zabezpieczone przed złamaniem. Sieć wodociągowa została zaprojektowana w układzie pierścieniowym wraz z odgałęzieniami. Ważne informacje techniczne dla sieci wodociągowej: - wodociąg należy układać z minimalnym przykryciem 1,4 m, - wszystkie materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny posiadać atesty Państwowego Zakładu Higieny, - na całej długości sieci wodociągowej należy ułożyć 30 cm nad grzbietem rury taśmę ostrzegawczo - lokalizacyjną do sieci /szerokość 20 cm/ z wkładką metalową. W ramach wodociągu planuje się budowę: - sieć wodociągowa fi 250 – ok. 398,4 m, - sieć wodociągowa fi 200 – ok. 401 m, - sieć wodociągowa fi 160 – ok. 859,8 m, - sieć wodociągowa fi 90, 110 – ok. 50,0 m, - przewody fi 32, 40, 63 i 90 – 599,9 m. Podane długości sieci wodociągowej są przybliżone, a Wykonawca robót musi uwzględnić w toku ustalania ceny ewentualne odstępstwa od tych długości. Uwagi ogólne: Teren objęty inwestycją znajduje się w obszarze obserwacji archeologicznej wyznaczonym dla miejscowości o genezie średniowiecznej, w tym ochrony archeologicznej średniowiecznych budowli i szlaków. Na terenie planowanej inwestycji może wystąpić niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (kanały, przewody wodociągowe, kable itp.). WAŻNE: Kluczowymi częściami zamówienia są przewody kanalizacyjne i wodociągowe w ciągu drogi powiatowej nr 3236 D. Zamawiający żąda od Wykonawcy zadania wykonania w pierwszej kolejności kluczowych części zamówienia, ze względu na toczącą się przebudowę drogi powiatowej nr 3236 D (Spalona-Bystrzyca Kłodzka). Niezwłocznie po podpisaniu umowy na wykonanie niniejszego zadania, należy uzgodnić harmonogram prac w drodze powiatowej z Zamawiającym i wykonawcą przebudowy drogi w ramach projektu „Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich” realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku. Po wykonanych pracach budowlanych w drodze powiatowej, również w uzgodnieniu jw., należy wykonać regulacje urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dostosowując je do nowej nawierzchni wykonanej w ramach przebudowy drogi. Kluczowe części zamówienia powinny zostać wykonane do końca 2018 roku. 2) Część druga: „Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Międzyleśnej, Placu Szpitalnym i ul. Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej” Przedmiotem zamówienia pn.: „Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Międzyleśnej, Placu Szpitalnym i ul. Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej” jest przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka w ul. Kolejowa, Pl. Szpitalny i ul. Międzyleśna. Teren objęty inwestycją leży w miejscowości Bystrzyca Kłodzka w obrębach geodezyjnych Centrum, Stara Bystrzyca, Niedźwiedna i Zacisze. Obejmuje działki prywatne, działki gminne, ciągi komunikacyjne /drogi w zarządzie Gminy i Skarbu Państwa – Starostwa Powiatowego/, terenu PKP S.A., cieków wodnych rzeka Nysa Kłodzka i potok Bystrzyca Kłodzka. Zaprojektowano kanalizację grawitacyjną i ciśnieniową, która odbierać będzie ścieki bytowo gospodarcze z poszczególnych działek objętych zabudową istniejącą i planowaną oraz odprowadzać je do istniejącej kanalizacji komunalnej w Bystrzycy Kłodzkiej a następnie na miejską oczyszczalnię ścieków. Ważne informacje techniczne dla sieci kanalizacyjnej: - zagłębienie projektowanej kanalizacji od 1,07 do 3,20 m; - kanały główne z rur kielichowych o pogrubionych gładkich ściankach (SN8) ponieważ prawie w całości rurociągi będą układane w drogach ziemnych lub asfaltowych; - spadek kanałów głównych wynosi co najmniej 5 ‰, w przypadku kanałów bocznych jest to 10 ‰ lub więcej; - na całej długości sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej należy ułożyć 30 cm nad grzbietem rury taśmę ostrzegawczo - lokalizacyjną do sieci /szerokość 20 cm/ z wkładką metalową. W ramach zadania planuje się budowę: • kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 300 – ok. 110,5 m, • kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 250 – ok. 198,9 m, • kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200 – ok. 2 276,0 m, • kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 160 – ok. 490,5 m, • kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej fi 90 – ok. 440,0 m, • kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej fi 75 – ok. 126,50 m, • pompownia ścieków – 2 kpl. Podane długości sieci kanalizacyjnej są przybliżone, a Wykonawca robót musi uwzględnić w toku ustalania ceny ewentualne odstępstwa od tych długości. Projektowana sieć wodociągowa zastąpi wyeksploatowaną sieć i zostanie włączona do istniejących rurociągów zasilanych z istniejącego zbiornika wody, do którego dostarczana woda jest z ujęć w Młotach. Woda z ujęcia „Sztolnie” w Młotach jest wodą nie wymagającą uzdatniania o parametrach fizyko-chemicznych odpowiadającymi ustawowym wymaganiom dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zaprojektowane odcinki w drodze powiatowej i w drogach gminnych zostaną wyposażone w zasuwy sekcyjne miękkouszczelnione, klinowe z gładkim i wolnym przelotem oraz hydranty nadziemne zabezpieczone przed złamaniem. Sieć wodociągowa została zaprojektowana w układzie pierścieniowym wraz z odgałęzieniami. Ważne informacje techniczne dla sieci wodociągowej: - wodociąg należy układać z minimalnym przykryciem 1,4 m, - wszystkie materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny posiadać atesty Państwowego Zakładu Higieny, - na całej długości sieci wodociągowej należy ułożyć 30 cm nad grzbietem rury taśmę ostrzegawczo - lokalizacyjną do sieci /szerokość 20 cm/ z wkładką metalową. W ramach wodociągu planuje się budowę: - sieć wodociągowa fi 250 – ok. 1 322,4 m, - sieć wodociągowa fi 160 – ok. 1 863,8 m, - sieć wodociągowa fi 110 – ok. 270,4 m, - sieć wodociągowa fi 90 – ok. 17,0 m, - przewody fi 32, 40, 63– 854,8 m. Podane długości sieci wodociągowej są przybliżone, a Wykonawca robót musi uwzględnić w toku ustalania ceny ewentualne odstępstwa od tych długości. Uwagi ogólne: Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w części przechodzi przez teren PKP S.A. będący terenem zamkniętym. Szczegółowe rozwiązania techniczne oraz uzgodnienia, opinie oraz decyzje zostały zawarte w odrębnym projekcie budowlanym pn. „Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Międzyleśnej, Pl. Szpitalnym i ul. Kolejowej w Bystrzycy Kłodzkiej - Przekroczenie linii kolejowej Wrocław Główny-Międzylesie km 111.553 , km 111.924, km 112.975, km 112.976”. Teren objęty inwestycją znajduje się w obszarze obserwacji archeologicznej wyznaczonym dla miejscowości o genezie średniowiecznej, w tym ochrony archeologicznej średniowiecznych budowli i szlaków. Na terenie planowanej inwestycji może wystąpić niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (kanały, przewody wodociągowe, kable itp.). WAŻNE: Kluczowymi częściami zamówienia są przewody kanalizacyjne i wodociągowe w ciągu drogi powiatowej nr 3236 D. Zamawiający żąda od Wykonawcy zadania wykonania w pierwszej kolejności kluczowych części zamówienia, ze względu na toczącą się przebudowę drogi powiatowej nr 3236 D (Spalona-Bystrzyca Kłodzka). Niezwłocznie po podpisaniu umowy na wykonanie niniejszego zadania, należy uzgodnić harmonogram prac w drodze powiatowej z Zamawiającym i wykonawcą przebudowy drogi w ramach projektu „Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich” realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku. Po wykonanych pracach budowlanych w drodze powiatowej, również w uzgodnieniu jw., należy wykonać regulacje urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dostosowując je do nowej nawierzchni wykonanej w ramach przebudowy drogi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Dla części pierwszej 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), Dla części drugiej 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), przy czym w przypadku złożenia oferty częściowej Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla danej części, a w przypadku złożenia ofert dla dwóch części Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w kwocie stanowiącej sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w niniejszym postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (osobne dla każdej części).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach