Przetargi.pl
Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Starej Bystrzycy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza przetarg

 • Adres: 57500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Młynarska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8111 740 , fax. 748 114 126
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej
  ul. Młynarska 4
  57500 Bystrzyca Kłodzka, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8111 740, fax. 748 114 126
  REGON: 2079398200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwikbystrzyca.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Starej Bystrzycy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia w ramach projektu pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka, 2016-2020” jest kontrakt, w ramach którego realizowane ma być, na podstawie stosownych uzgodnień, pozwoleń i dokumentacji, zadanie: „Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Starej Bystrzycy” Przedmiotem zamówienia pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Starej Bystrzycy” jest przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Starej Bystrzycy, które zostaną włączone do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Teren objęty inwestycją leży w miejscowości Bystrzyca Kłodzka – obręb Centrum oraz Starej Bystrzycy obręb wieś. gm. Bystrzyca Kłodzka. Projektowane sieci: wodociągowa i kanalizacyjna położone są w pasach drogowych - będących we władaniu Starostwa Powiatowego – Zarządu Dróg Powiatowych i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej oraz pod potokiem Bystrzyca Kłodzka będącego w administracji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Kłodzku. Zaprojektowana kanalizacja grawitacyjna i ciśnieniowa odbierać będzie ścieki bytowo gospodarcze z poszczególnych działek objętych zabudową istniejącą i planowaną w Starej Bystrzycy i odprowadzać je do istniejącej kanalizacji komunalnej w Bystrzycy Kłodzkiej a następnie na miejską oczyszczalnię ścieków. Ważne informacje techniczne dla sieci kanalizacyjnej: - zagłębienie projektowanej kanalizacji od 1,20 do 3,5 m; - kanały główne z rur kielichowych o pogrubionych gładkich ściankach (SN8) ponieważ prawie w całości rurociągi będą układane w drogach ziemnych lub asfaltowych; - spadek kanałów głównych wynosi co najmniej 5 ‰ (wyjątkowo 4,3 ‰), w przypadku kanałów bocznych jest to 10 ‰ lub więcej; - wykonanie przejść poprzecznych metodą przewiertu lub przecisku dla projektowanych rurociągów ciśnieniowych kanalizacji pod ciekiem Bystrzyca Kłodzka; - na całej długości sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej należy ułożyć 30 cm nad grzbietem rury taśmę ostrzegawczo - lokalizacyjną do sieci /szerokość 20 cm/ z wkładką metalową. W ramach zadania planuje się budowę: • kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200 – ok. 4 555,6 m, • kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 160 – ok. 1 308,5 m, • kanalizacji ciśnieniowej fi 50 – ok 130,0 m, • kanalizacja ciśnieniowej fi 75 – ok. 194,8 m, • kanalizacja ciśnieniowej fi 90 – ok. 112,5 m, • kanalizacja ciśnieniowej fi 110 – ok. 191,7m, • przepompowni ścieków – 5 kompletów. Podane długości sieci kanalizacyjnej są przybliżone, a Wykonawca robót musi uwzględnić w toku ustalania ceny ewentualne odstępstwa od tych długości. Zaprojektowana sieć wodociągowa zostanie włączona do przebiegającego przez Starą Bystrzyce rurociągu magistralnego dostarczającego wodę z ujęcia „Sztolnie” w Młotach do zbiornika w Bystrzycy Kłodzkiej. Woda z ujęcia „Sztolnie” w Młotach jest wodą nie wymagającą uzdatniania o parametrach fizykochemicznych, odpowiadającą wymaganiom dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zaprojektowane odcinki w drodze powiatowej i w drogach gminnych zostaną wyposażone w zasuwy sekcyjne miękouszczelnione, klinowe z gładkim i wolnym przelotem oraz hydranty nadziemne zabezpieczone przed złamaniem. Sieć wodociągowa została zaprojektowana w układzie pierścieniowym wraz z odgałęzieniami. Ważne informacje techniczne dla sieci wodociągowej: - wodociąg należy układać z przykryciem co najmniej 1,5 m; - wykonanie przejść poprzecznych metodą przewiertu lub przecisku dla projektowanych odcinków wodociągu pod ciekiem Bystrzyca Kłodzka w rurach osłonowych; - zaleca się także wykonanie przewiertów / przecisków (bez rur ochronnych) pod istniejącymi przepustami kamiennymi w rejonie skrzyżowania ulic Górna i Bystrzycka (analogicznie jak przy kanalizacji tłocznej); - wszystkie materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny posiadać atesty Państwowego Zakładu Higieny; - na całej długości sieci wodociągowej należy ułożyć 30 cm nad grzbietem rury taśmę ostrzegawczo - lokalizacyjną do sieci /szerokość 20 cm/ z wkładką metalową. W ramach wodociągu planuje się budowę: - sieć wodociągowa fi 90, 110 i 160 – ok. 4 514,18 m, - przewody fi 40 i 63 – 2 520,6 m. Podane długości sieci wodociągowej są przybliżone, a Wykonawca robót musi uwzględnić w toku ustalania ceny ewentualne odstępstwa od tych długości. Uwagi ogólne: Dla projektowanego przebiegu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tym lokalizacji pompowni ścieków wykonano rozpoznanie warunków geotechnicznych. Szczególną uwagę należy zwrócić na występowanie płytkiej wody gruntowej o zróżnicowanym poziomie. Na całej długości projektowanej sieci poziom wód gruntowych waha się od 1,0 do 2,0 m i może podlegać okresowym zmianom. Należy liczyć się z koniecznością pompowania wody z wykopów, stosowaniem igłofiltrów oraz ścianek szczelnych przy budowie pompowni. WAŻNE: Kluczowymi częściami zamówienia są przewody kanalizacyjne i wodociągowe w ciągu drogi powiatowej nr 3236 D. Zamawiający żąda od Wykonawcy zadania wykonania w pierwszej kolejności kluczowych części zamówienia, ze względu na toczącą się przebudowę drogi powiatowej nr 3236 D (Spalona-Bystrzyca Kłodzka). Niezwłocznie po podpisaniu umowy na wykonanie niniejszego zadania, należy uzgodnić harmonogram prac w drodze powiatowej z Zamawiającym i wykonawcą przebudowy drogi w ramach projektu „Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich” realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku. Po wykonanych pracach budowlanych w drodze powiatowej, również w uzgodnieniu jw. należy wykonać regulacje urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dostosowując je do nowej nawierzchni wykonanej w ramach przebudowy drogi. Kluczowe części zamówienia powinny zostać wykonane do końca 2018 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w niniejszym postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach