Przetargi.pl
Budowa chodnika w pasie drogi dz.nr.169/4 (jednostronnie od strony kościoła ) w miejscowości Bierzów I etap

Gmina Skarbimierz ogłasza przetarg

 • Adres: 49-318 Skarbimierz, ul. Parkowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 046 600
 • Data zamieszczenia: 2019-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skarbimierz
  ul. Parkowa 12
  49-318 Skarbimierz, woj. opolskie
  tel. 774 046 600
  REGON: 53051770900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarbimierz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika w pasie drogi dz.nr.169/4 (jednostronnie od strony kościoła ) w miejscowości Bierzów I etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa chodnika w pasie drogowym dz.169/4 (jednostronnie od strony kościoła od km 0+ 300 do km 0+759 ) w miejscowości Bierzów. Chodnik z kostki brukowej o szer.1,50m z 2% spadkiem w kierunku rowu odwadniającego lub jezdni. W ramach tego zadania będzie wykonany chodnik jednostronny od strony kościoła całość - 713,50m² ( w tym 70m² kostki kamiennej granit na wysokości kościoła). Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa dokumentacja techniczna oraz przedmiary robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium w kwocie 3000,00zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy ,którzy: 1/nie podlegają wykluczeniu; 2/spełniają warunki udziału w postępowaniu które mogą dotyczyć . – kompetencji uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej , o ili wynika to z odrębnych przepisów; - sytuacji ekonomicznej lub finansowej; -zdolności technicznej lub zawodowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach