Przetargi.pl
"Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 w formie zakupu biletów miesiecznych"

Gmina Biała ogłasza przetarg

 • Adres: 48-210 Biała, ul. Rynek
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4388542, 4388540 , fax. 774 387 679
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biała
  ul. Rynek 10
  48-210 Biała, woj. opolskie
  tel. 77 4388542, 4388540, fax. 774 387 679
  REGON: 53141334300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.biala.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 w formie zakupu biletów miesiecznych"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje rok szkolny 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022 z wyłączeniem wakacji i innych przerw w zajęciach szkolnych. Zamawiający wymaga, aby godziny wyjazdu dzieci z miejscowości nie były wcześniejsze niż 7:10 dla PSP Biała i PP Biała, a dla PSP Łącznik i PP Łącznik nie wcześniej niż 7:30, a godzina przyjazdu dzieci do placówek nie była późniejsza niż 8:00 dla ZSP w Białej, a dla ZSP w Łącznik 8:10. Godziny odwozu dzieci z placówek oświatowych do miejsca zamieszkania odbywać się będą w godzinach od ok. 12:30 do 16:30 dla ZSP Biała, a dla ZSP Łącznik codziennie od godz. ok 12:45 do 15:55 według harmonogramu ustalonego z kierownictwem szkół. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany tras i godzin odwozu zgodnie z potrzebami szkół. Ogólna liczba biletów upoważniających do przejazdu do gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkoli wynosi 434 Liczba ta jest aktualna na dzień ogłoszenia zamówienia publicznego i w trakcie roku szkolnego może ulec zmianie. Wykonawca zapewni osoby sprawujące opiekę nad przewożonymi uczniami, gwarantujące im bezpieczeństwo podczas wsiadania, przewozu i wysiadania. Osoby sprawujące opiekę muszą być pełnoletnie oraz posiadać przeszkolenie BHP. W każdym autobusie w trakcie kursu powinien znajdować się kierowca oraz jeden opiekun.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (koncesja, zezwolenie, licencja), jeśli udokumentuje posiadanie specjalnych uprawnień- licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy ( załącznik nr 1 do SIWZ) + zał. nr 1 do formularza ofertowego ( kalkulacja cenowa) 2) Zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy). 3) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego- w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie (jeżeli dotyczy). 4) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej-składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na swojej stronie internetowej informacji zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach