Przetargi.pl
Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 78 w miejscowości Turza Śląska

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-017 Katowice, ul. Myśliwska 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2586281 , fax. 032 2598710
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
  ul. Myśliwska 5 5
  40-017 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2586281, fax. 032 2598710
  REGON: 01751157500050
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 78 w miejscowości Turza Śląska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 78 w miejscowości Turza Śląska. Zadanie polega na zaprojektowaniu, a następnie realizacji robót dla wybudowania połączenia istniejących odcinków chodników, zlokalizowanych w Turzy Śląskiej przy granicy z m. Wodzisław Śląski. W ramach zadania należy: wykonać wymagane pomiary, badania, inwentaryzacje stanu istniejącego, konieczne do opracowania rozwiązań projektowych, opracować mapę do celów projektowych w zakresie nakładek S+U+W+E wraz z kompletem wypisów z rejestru gruntów, wykonać niezbędne podziały geodezyjne (2 nieruchomości) i uzyskać ostateczne decyzje administracyjne w zakresie części nieruchomości osób fizycznych, trwale zajętych pod wszystkie elementy inwestycji, wynikające z projektu budowlanego,sporządzić w niezbędnym zakresie materiały, umożliwiające złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyskać stosowną decyzję,sporządzić operat wodnoprawny i uzyskać decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym (jeśli przyjęte rozwiązania projektowe będą determinowały taką konieczność), sporządzić niezbędną (co do zakresu i treści) dokumentację projektową, obejmującą w szczególności Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy, sporządzić projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych (wraz z niezbędnymi opiniami i zatwierdzeniami) oraz projekt zmiany stałej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi opiniami i zatwierdzeniami (jeśli przyjęte rozwiązania projektowe będą determinowały konieczność zmiany stałej organizacji ruchu) ,wykonać roboty budowlane oraz uporządkowanie terenu, sporządzić dokumentację powykonawczą i przekazać ją Inwestorowi; Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Przedmiotem zamówienia lub Robotami. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia określony został w Tomach II-V niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również SIWZ lub Specyfikacją
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie: 1.000,00 PLN. (słownie PLN: tysiąc). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a.pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 16 1130 1091 0003 9079 2490 0001 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach; b.poręczeniach bankowych; c.poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d.gwarancjach bankowych; e.gwarancjach ubezpieczeniowych; f.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości( Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach