Przetargi.pl
Remont lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie

Gmina Siemianowice Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 7605200 , fax. 32 7605280
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siemianowice Śląskie
  ul. Jana Pawła II 10 10
  41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie
  tel. 32 7605200, fax. 32 7605280
  REGON: 27625545300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.siemianowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie Gminy Siemianowice Śląskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest remont 10 lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowych Gminy Siemianowice Śląskie. Zakres prac remontowych lokali mieszkalnych obejmuje: -Roboty budowlane -Roboty zduńskie -Roboty instalacyjne wod-kan -Roboty gazowe (w przypadku starej instalacji) -Roboty elektryczne -Roboty malarskie Wykaz lokali mieszkalnych stanowi Dodatek nr 9 do SIWZ 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w: -przedmiarach robót załączonym do SIWZ jako Dodatek nr 10, -w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych załączonych do SIWZ jako Dodatek nr 11, -projektach instalacji elektrycznej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót elektrycznych załączonych do SIWZ jako Dodatek nr 12, 3.Prowadzący postępowanie dopuszcza możliwość zastosowania materiałów lub urządzeń równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określono w SIWZ- wyłącznie w odniesieniu do materiałów lub urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Prowadzącego postępowanie przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. 4.na roboty będące przedmiotem zamówienia wybrany Wykonawca udzieli Prowadzącemu postępowanie gwarancji na okres zgodny z ofertą wykonawcy, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości przedmiotu zamówienia. 5.Prowadzący postępowanie będzie podejmował decyzje, co do sposobu dysponowania materiałami pochodzącymi z rozbiórki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454553007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Ustala się obowiązek wniesienia przez wykonawcę wadium w wysokości 5.000,00 zł słownie: pięć tysięcy złotych 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa a art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm. 4.Ustala się następujące sposoby wniesienia wadium: -przelew na rachunek bankowy Prowadzącego postępowanie dotyczy pieniężnej formy wniesienia wadium ING Bank Śląski 15 1050 1214 1000 0010 0156 3541 dokonany skutecznie przed upływem terminu składania ofert -wadium w pozostałych formach wnosi się do kasy Prowadzącego postępowanie do kasy dyrekcji MPGKiM Sp. z o.o. ul. Śmiłowskiego 15 w Siemianowicach Śl. przed upływem terminu składania ofert. Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00 przerwa od 8:45 do 9:30, w dniu wypłaty od 7:00 do 14:30 (przerwa od 8:00 do 11:00 5.Dokument stanowiący dowód poświadczenia o wniesieniu wadium powinien zawierać zapis: Wadium w postępowaniu nr ZP-MPGKiM 08 VII 2015 W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być wniesione przez dowolny podmiot podmioty. Z dokumentu wadialnego lub innego dokumentu załączonego do oferty powinno wynikać, w imieniu jakiego Wykonawcy wadium jest wnoszone. 6.Wadium wniesione w pieniądzu Prowadzący postępowanie przechowuje na rachunku bankowym. 7.Prowadzący postępowanie zwraca niezwłocznie wadium jeżeli: -upłynął termin związania z ofertą, -zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, -Prowadzący postępowanie unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 8.Z zastrzeżeniem pkt.10 Prowadzący postępowanie zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: -który wycofał ofertę przed upływem terminu składania oferty, -który został wykluczony z postępowania, -którego oferta została odrzucona. 9.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Prowadzący postępowanie zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 10. Prowadzący postępowanie zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 11. Prowadzący postępowanie zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: -odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, -nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, -zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji dla robót budowlanych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpgkim.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach