Przetargi.pl
BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 77 W MIEJSCOWOŚCI PEŁKINIE - ETAP I

Gmina Jarosław ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. Piekarska 5
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6248610 , fax. 016 6248613
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jarosław
  ul. Piekarska 5 5
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  tel. 016 6248610, fax. 016 6248613
  REGON: 65090048200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaroslaw.itl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 77 W MIEJSCOWOŚCI PEŁKINIE - ETAP I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 77 W MIEJSCOWOŚCI PEŁKINIE - ETAP I. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę chodnika wraz z infrastrukturą techniczną i kanałem technologicznym wzdłuż drogi krajowej Nr 77 Lipnik - Przemyśl od km 122+773 do km 123+174 prawa strona w miejscowości Pełkinie położonego na działce nr ewidencji gruntów 2641/2. 3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi między innymi wykonanie następujących robót budowlanych; a) budowa chodnika przy krawędzi jezdni szerokości 2,0 - 2,5 m (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm. obrzeże betonowe 8 x 30 cm. krawężnik betonowy 20 x 30 cm.); b) poszerzenia istniejącej szerokości pasa ruchu (jezdni) - nawierzchnia z betonu asfaltowego grubości 5 cm; c) likwidacja istniejących rowów przydrożnych w miejsce których zostaną wykonane rowy kryte wraz z elementami rowu krytego (studnie rewizyjne, kraty ściekowe wyloty do istniejących przepustów i cieków); d) budowa kanału technologicznego - mikrokanalizacja doziemna 2 x 40 mm z rury fi 40 mm typ MT-DTP-1503-LROH i RHDPE wraz ze studniami kablowymi SK-1 i SKR2 e) zjazdy indywidualne oraz zjazdy publiczne. Szczegółowe rozwiązania według dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz szczegółowa specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2 do SIWZ). 4. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określają załączniki: Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 2 do SIWZ, Przedmiary robót - Załącznik Nr 3 do SIWZ. Zakres wynikający z ww. dokumentów opisuje przedmiot zamówienia łącznie, tzn. jeżeli jakikolwiek element lub czynności są wymienione w choćby w jednym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowiązek uwzględnić jego wykonanie w cenie oferty. Wymagalny minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata (36 miesięcy) od dnia odebrania przez Zamawiającego robót i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z nowych materiałów i urządzeń własnych - wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm. ) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub innej części SIWZ, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji, tj. uzyskania parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowa jakimi muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu nie równoważności zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę winny posiadać: aprobaty techniczne oraz certyfikaty. Materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.). Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia, celem uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty i wyceny robót budowlanych przewidzianych do wykonania zgodnie z postanowieniami SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach