Przetargi.pl
świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonach zimowych 2014/2015 i 2015/2016

Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu ogłasza przetarg

 • Adres: 37-700 Przemyśl, Plac Dominikański 3
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6750025 , fax. 016 6750022
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu
  Plac Dominikański 3 3
  37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 016 6750025, fax. 016 6750022
  REGON: 65094538400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych powiatu przemyskiego w sezonach zimowych 2014/2015 i 2015/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych ( powiatu przemyskiego) w sezonach zimowych 2014/2015 i 2015/2016 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Przemyskiego prowadzone będzie w standardzie V zgodnie z zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 26.10.94 r., w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych ( Dz. Urz. MT i GM NR 10 ). Akcja Zimowego Utrzymania Dróg prowadzona będzie na dwóch Okręgach : Nr 1 Okręg Przemyśl obejmujący : Obwód Przemyśl ( baza sprzętowo-magazynowa wykonawcy zlokalizowana na terenie Gmin Przemyśl, lub miasta Przemyśla) Obwód Orły-Żurawica ( baza magazynowo - sprzętowa wykonawcy zlokalizowana na terenie Gminy Żurawica , Gminy Orły lub m. Przemyśl ), Obwód Stubno-Medyka ( baza magazynowo-sprzętowa wykonawcy zlokalizowana na terenie gm. Stubno lub gm. Medyka. Dopuszcza się możliwość lokalizacji bazy na terenie m. Przemyśla lub Gm. Przemyśl) Obwód Fredropol ( bazy sprzętowo-magazynowe wykonawcy zlokalizowane w m. Przemyśl lub na terenie Gm. Przemyśl i Gm. Fredropol ) Obwód Krasiczyn ( baza sprzętowo-magazynowa wykonawcy zlokalizowana na terenie Gmin Przemyśl, Żurawica, Krasiczyn lub miasta Przemyśla) Nr 2 Okręg Ruszelczyce obejmujący : Obwód Krzywcza-Dubiecko ( baza sprzętowo-magazynowa wykonawcy zlokalizowana w m. Ruszelczyce lub na terenie innych miejscowości w/w Gmin ). Zamawiający może udostępnić bazę w Ruszelczycach za kwotę 4.000,-zł Obwód Bircza ( baza sprzętowo-magazynowa wykonawcy zlokalizowana w m. Bircza ). Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg w Powiecie Przemyskim prowadzone będą na łącznej długości 413,021 km, z 482,6 km dróg powiatowych. Pozostałe odcinki o nawierzchni gruntowej zostały wyłączone z Zimowego Utrzymania Dróg. Utrzymaniem zimowym objęte zostanie na Okręgu Przemyśl 243,137 km dróg, na Okręgu Ruszelczyce 169,884 km dróg. Droga powiatowa Nr 2089R Arłamów-Makowa utrzymywana będzie przez Osrodek Wypoczynkowy w Arłamowie ( na podstawie umowy-zlecenia ). Droga powiatowa Nr 2093R Nowosiółki Dydyńskie-Paportno oraz odcinek drogi powiatowej Nr 2078R Bircza-Huwniki-Gr. Państwa km 20+200 do 26+615 utrzymywana będzie przez osobę fizyczną ( na podstawie umowy-zlecenia ). Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych w V standardzie świadczone będą sprzętem Wykonawcy. Ustala się czas pracy przy usługach zimowych dla dróg powiatowych do 16 godz. na dobę ( tj. od godz. 2.00 do godz. 18.00 ) z możliwością wydłużenia do 24 godzinnej pracy w zależności od istniejących warunków atmosferycznych ( dla stanu B i C ). Czas trwania dyżurów oraz zakres czynności dyżurnych uzależniony jest od stanu zimowego utrzymania dróg w danym czasie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium do przedmiotowego postępowania w wysokości : Część I - Obwód Przemyśl - 900,00 zł ( dziewięćset 00/100) Część II - Obwód Orły-Żurawica - 2.000,00 zł ( dwa tysiące 00/100) Część III - Obwód Stubno-Medyka -950,00 zł ( dziewięćset pięćdziesiąt 00/100) Część IV - Obwód Fredropol - 950,00 zł ( dziewięćset pięćdziesiąt 00/100) Część V - Obwód Krasiczyn - 800,00 zł ( osiemset 00/100 ) Część VI - Obwód Krzywcza-Dubiecko - 2.100,00 zł ( dwa tysiące sto 00/100) Część VII - Obwód Bircza - 2.500,00 zł ( dwa tysiące pięćset 00/100 ) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku n/w formach : 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z p. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 42 1930 1318 2740 0707 1544 0003. Wadium wniesione w formie pieniądza jest skuteczne, gdy przed terminem składania ofert środki pieniężne zostały zaksięgowane na rachunku bankowym zamawiającego . Wszelkie ryzyko związane ze skutecznością dostarczenia zamawiającemu wadium i konsekwencje jego ewentualnego braku przed terminem składania ofert ponosi wykonawca. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8a). Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw - chyba, że udowodni , że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana : 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdpp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach