Przetargi.pl
Budowa placu targowego na działce o numerze ewidencyjnym 1587/1 w miejscowości Lipa etap I

Gmina Zaklików ogłasza przetarg

 • Adres: 37-470 Zaklików, ul. Zachodnia 15
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 8738476 , fax. 15 8738324
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zaklików
  ul. Zachodnia 15 15
  37-470 Zaklików, woj. podkarpackie
  tel. 15 8738476, fax. 15 8738324
  REGON: 83040913000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zaklikow.biuletyn.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu targowego na działce o numerze ewidencyjnym 1587/1 w miejscowości Lipa etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z budową placu targowego na działce nr ew. 1587/1 w miejscowości Lipa, obejmujących w szczególności: 1.1. Utwardzenie powierzchni działki kostką brukową betonową (plac manewrowy, parking, chodnik przy placu manewrowym) z uwzględnieniem materiałów będących w dyspozycji zamawiającego. 1.2. Wykonanie odwodnienia placu 1.3. Wykonanie przyłącza wody 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia sytuacji, której zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie ogłaszania niniejszej SIWZ. 3. Wykonawcy zobowiązani będą do zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza). 4. Podane w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dokumentacji technicznej, przedmiarze robót) nazwy własne, typy materiałów, urządzeń (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. 5. W przypadku zastosowania innych odpowiedników rynkowych, na wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania, że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanych przez projektanta, zagwarantują uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania 6. Szczegółowy zakres robót określony został w załączniku nr 2 do SIWZ - przedmiar robót oraz załączniku nr 3 do SIWZ dokumentacja techniczna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452131420
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące złotych 00/100) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przed upływem terminu składania ofert przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zaklikowie konto BSZK w Kraśniku o/Zaklików 07 8717 1093 2012 1200 0101 0006, z zaznaczeniem, że wadium dotyczy przetargu nieograniczonego na Budowa placu targowego na działce o numerze ewidencyjnym 1587/1 w miejscowości Lipa etap I 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wniesione w formie niepieniężnej (zgodnie z art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do składanej oferty. 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z punktem 5, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca w takim wypadku wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 w/w ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Ponadto zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zaklikow.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach