Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej w Tarnawie Dolnej i Zagórzu (os. Skowronówka, os. Wielopole, ul. Orzeszkowej) oraz budowa kanalizacji deszczowej w Zagórzu (os. Zasław, ul. Orzeszkowej)

Gmina Zagórz ogłasza przetarg

 • Adres: 38-540 Zagórz, ul. 3 Maja 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4622062 , fax. 013 4622062
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zagórz
  ul. 3 Maja 2 2
  38-540 Zagórz, woj. podkarpackie
  tel. 013 4622062, fax. 013 4622062
  REGON: 37044077800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zagorz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej w Tarnawie Dolnej i Zagórzu (os. Skowronówka, os. Wielopole, ul. Orzeszkowej) oraz budowa kanalizacji deszczowej w Zagórzu (os. Zasław, ul. Orzeszkowej)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przepompowni ścieków, będąca częścią projektu Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy transgranicznej infrastruktury ochrony środowiska w miejscowości Poraż i Zagórz w Polsce oraz w miejscowości Horodok na Ukrainie realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś -Ukraina 2007-2013. Zakres zamówienia obejmuje: 1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Orzeszkowej Zakres obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci istniejącej kanalizacji sanitarnej na deszczową. Ścieki sanitarno-bytowe z budynków planuje się odprowadzić do istniejącej sieci gminnej poprzez sieć kanalizacji sanitarnej, natomiast wody opadowe i roztopowe z dachów, dróg i placów do kanalizacji deszczowej w ul. Orzeszkowej, a następnie poprzez podczyszczenie w separatorze z osadnikiem do rzeki Osławy. Sieć kanalizacji deszczowej powstanie w miejscu istniejącej kanalizacji sanitarnej, która przeznaczona jest do likwidacji. Charakterystyka kanalizacji deszczowej: a) Rurociąg PCV ?315x9,2 mm, (SDR 34, SN 8) L=165,7 m b) Rurociąg PCV ?160x4,7 mm, (SDR 34, SN 8) L= 2,0m c) Studzienki kanalizacyjne ?400 z włazem typu ciężkiego C250 8 szt. d) Studzienki osadnikowe ?400 z wpustem deszczowym typu ciężkiego C250 2 szt. e) Separator lamelowy z osadnikiem z włazem typu ciężkiego C250 1 szt. Charakterystyka kanalizacji sanitarnej: a) Rurociąg PCV ?160x4,7 mm, (SDR 34, SN 8) L=61,2 m b) Rurociąg PCV ?200x5,9 mm, (SDR 34, SN 8) L= 169,5m c) Studzienki kanalizacyjne ?400 z włazem typu lekkiego A15 10 szt. d) Studzienki kanalizacyjne ?400 z włazem typu lekkiego C250 8 szt. 2) przebudowę istniejącego odcinka kanalizacji sanitarnej na kanalizację deszczową na dz. nr ewid. 903/11, 960 w m. Zagórz Zakres zamówienia obejmuje budowę rurociągu kanalizacji deszczowej, który przebiegał będzie po trasie istniejącego kanału sanitarnego dn300mm. Rurociąg sanitarny przeznaczony jest do demontażu i w jego miejsce należy wbudować nowy rurociąg kanalizacji deszczowej o średnicy dn300mm. Rurociąg kanalizacji deszczowej wykonać należy z rur PEHD100 SDR17 315x18,7. Charakterystyka kanalizacji deszczowej: a) Rurociąg PEHD100 SDR17 ?315x18,7 mm, L=24,5m b) Studzienki kanalizacyjne ?400 z włazem typu ciężkiego C250 1 szt. Nowo wybudowany odcinek kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. 903/11 należy połączyć z nowo wybudowanym odcinkiem na dz. nr ew. 960 poprzez istniejące przekroczenie w obrębie drogi wojewódzkiej nr 892 Zagórz - Komańcza (km 0+302,1) wykonane z rury ochronnej 508x8,0 L=17,2. Kanalizację deszczową w obrębie pasa drogowego należy wykonać z rur PEHD100 SDR17 315x18,7. 3) budowę sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Osława poprzez projektowany wylot (Zagórz, obręb Zasław) Sieć kanalizacji deszczowej, stanowiąca przedmiot zamówienia odprowadzać będzie wody opadowe i roztopowe z terenu przyległego od strony północnej do ul. Bieszczadzkiej w Zagórzu do rzeki Osława. Sieć kanalizacji rozpoczyna się studzienką D0 (istniejąca studnia chłonna zastąpiona studnią zbiorczą), zlokalizowaną na działce 738/3 i prowadzi poprzez studzienki D01-D1 .... D17 i dalej do separatora węglowodorów i wylotu w skarpie brzegowej rzeki Osława. Ciąg główny o długości 309,55 m, zaś ciąg boczny i podłączenia studni deszczowych o długości 327,55 m. Wykonane będzie również ubezpieczenie skarpy brzegowej narzutem kamiennym. 4) budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Zagórz dz. Skowronówka Zakres zamówienia obejmuje budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych położonych przy ul. Łowieckiej w m. Zagórz dz. Skowronówka. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych PCV litych typu S o średnicy d-200x5,9 mm i długości L=276,5 m , d=160x4,7 mm i długości L=174,0 m. Na ciągu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej studzienki kanalizacyjne PCV o średnicy nie mniejszej niż d=400mm z kinetami PP. 5) budowę odcinków kanalizacji sanitarnej w m. Zagórz dz. Wielopole. Zakres zamówienia obejmuje budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych położonych przy ul. Batorego na dz. nr ewid.: 204/2, 204/3, 204/10, 215, 218/1, 218/2, 219/1 w m. Zagórz dz. Wielopole. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych PCV litych typu S litych o średnicy d-200x5,9 mm i długości L=168,5 m , d=160x4,7 mm i długości L=17,4 m, studzienki kanalizacyjne PCV o średnicy nie mniejszej niż d=400mm z kinetami PP. 6) budowę kanalizacji sanitarnej w m. Tarnawa Dolna. Zakres zamówienia obejmuję budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych położonych w m. Tarnawa Dolna na dz nr :469/3, 497, 498, 506, 509, 510/1, 529, 581 oraz budowę zbiornika przepompowni - 1 szt. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych PCV litych typu S o średnicy d-200x5,9 mm i długości L=165 m, d=160x4,7 mm i długości L=49,1 m. Sieć kanalizacji tłocznej ? 63x3,8 mm PE L=163,1 m. Na ciągu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej studzienki kanalizacyjne PCV o średnicy nie mniejszej niż d=400mm z kinetami PP. Do zakresu prac należą w szczególności: 1. wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, ofertą Wykonawcy, obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, z należytą starannością gwarantującą wysoką jakość, z zachowaniem warunków BHP i ppoż., w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, 2. obsługa geodezyjna budowy, a w szczególności: wytyczenie nowych obiektów i wykonanie operatów geodezyjnych powykonawczych, 3. zorganizowanie placu budowy, a w szczególności: wykonanie i utrzymanie właściwego oznakowania placu budowy i wygrodzenia terenu, wykonanie zasilania w media, urządzenie zaplecza socjalno-magazynowego, 4. dokonanie przez Wykonawcę przed rozpoczęciem robót oceny stanu technicznego poszczególnych nieruchomości i przedłożenie bezpośrednio po zakończeniu robót oświadczenia właściciela nieruchomości o usunięciu przez Wykonawcę szkód i nie wnoszeniu zastrzeżeń co do stanu technicznego nieruchomości, 5. Wykonawca zobowiązany jest min. na 3 dni przed rozpoczęciem robót do pisemnego powiadomienia właściciela posesji o rozpoczęciu robót na jego działce, 6. koordynowanie prac realizowanych własnych podwykonawców; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich osób pracujących na budowie i jest zobowiązany do egzekwowania prawa od wszystkich uczestników procesu budowlanego znajdujących się na budowie, 7. informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, 8. opracowanie kompletnego projektu powykonawczego w 2 egz. i przekazanie go Zamawiającemu na co najmniej 3 dni przed terminem odbioru końcowego, 9. opracowanie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji konserwacji i obsługi instalacji i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę oraz przeszkolenie załogi Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o stopniu zaawansowania wykonania przedmiotu zamówienia poprzez: 1 raporty kwartalne o postępie prac budowlanych i zaawansowaniu finansowym - powinny zawierać sprawozdanie z działalności Wykonawcy Robót na budowie z uwzględnieniem robót planowanych, rozpoczętych i zakończonych w okresie sprawozdawczym ze wskazaniem długości wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w poszczególnych rejonach. Roboty należy przedstawić w ujęciu rzeczowym oraz finansowym (wartość prac). Należy poruszyć w nich również następujące zagadnienia: podwykonawstwo, zasoby ludzkie, sprzęt, problemy BHP, kontrola jakości, analiza zgodności postępu robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym, napotkane trudności i podjęte środki zaradcze oraz ewentualne roszczenia. Opracowany przez Wykonawcę raport podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Termin opracowania przez Wykonawcę raportów kwartalnych - dziesiąty dzień miesiąca następującego po kwartale sprawozdawczym, a zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i przekazania Zamawiającemu - piętnasty dzień miesiąca następującego po kwartale sprawozdawczym. 2 w przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, który będzie stanowił załącznik do umowy na wykonanie robót budowlanych, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek sporządzania raportów, o których mowa powyżej w odstępach miesięcznych, w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym. Termin zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i przekazania Zamawiającemu - piętnasty dzień miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym, 3 raporty dodatkowe sporządzane przez Wykonawcę na wniosek Zamawiającego lub z własnej inicjatywy Wykonawcy, gdy uzna za niezbędne konieczność jego opracowania. Zawartość i termin opracowania będzie przedmiotem uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 4 każdy z wymienionych raportów składany będzie do Zamawiającego w dwóch egzemplarzach w języku polskim, jak również w wersji elektronicznej. Inżynier jest odpowiedzialny za aprobatę raportów postępu, 5 Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego - za pośrednictwem inspektora nadzoru - o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz ich wartość na podstawie kosztorysu ofertowego wraz z uzasadnieniem, 6 Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć niekorzystny wpływ na realizację inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót, itp., 7 uzgadnianie wprowadzonych zmian w zakresie materiałów, urządzeń, standardu wykonania oraz zmian projektowych, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Projektanta i akceptacji Zamawiającego, 8 pilnowanie mienia znajdującego się na terenie budowy, utrzymywanie należytego porządku na placu budowy oraz w jej otoczeniu, w przypadku gdy ma związek z prowadzonymi robotami, 9 w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia, ich części bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, 10 po zakończeniu robót, uporządkowanie placu budowy w terminie ustalonym na odbiór robót, 11 jeżeli przedmiotem zamówienia lub jego częścią jest budynek, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ten budynek w razie nie zabezpieczenia budynku przed warunkami atmosferycznymi 12 w okresie gwarancji, Wykonawca jest obowiązany do dokonywania: a) przeglądu gwarancyjnego, po każdym roku eksploatacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i zaakceptowanym przez Wykonawcę, b) przeglądów gwarancyjnych w terminach określonych w warunkach gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno-ruchowej zainstalowanych urządzeń, c) usług serwisowych w zakresie udzielonej gwarancji z zachowaniem okresu usunięcia awarii nie dłuższym niż 2 doby, 13 innych czynności i zadań nie wymienionych powyżej, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji kontraktu na roboty budowlane. Wykonawca jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Tam, gdzie w Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Przedmiarach robót, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Parametry techniczne materiałów zawarte są w Aneksach - Wyjaśnieniach do dokumentacji projektowej -stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób stosowny do jego formy. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na rachunek banku: Bank PEKAO S. A. I Oddział w Sanoku Nr rach. 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489. Zaleca się, by wadium w formie poręczeń lub gwarancji składać w oryginale. Nie jest wskazane trwałe wpinanie oryginału dokumentu wadialnego do oferty w przypadku woli jego zwrócenia w sytuacjach określonych ustawą. 4. Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać wszystkie okoliczności jego zatrzymania przez Zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy i zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią tj. 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom wyklucza się. 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zagorz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach