Przetargi.pl
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3250L Topornica - Stacja Kol. Zwierzyniec w m. Zarzecze w km 1+693 - 2+050 - etap III

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 396 332 , fax. 846396332
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Szczebrzeska 69
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 846 396 332, fax. 846396332
  REGON: 95037174900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zdp.zamosc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3250L Topornica - Stacja Kol. Zwierzyniec w m. Zarzecze w km 1+693 - 2+050 - etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3250L Topornica - Stacja Kol. Zwierzyniec w m. Zarzecze w km 1+693 - 2+050 - etap III. Podstawowy zakres robót: - roboty przygotowawcze, ziemne, karczowanie pni; - ustawienie obrzeży betonowych; - wykonanie podbudowy pod chodnik z piasku (gruntu) stabilizowanego cementem; - wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnię zjazdów; - wykonanie nawierzchni na chodniku oraz zjazdach z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium nie później niż do dnia 26.09.2019r. godz. 09:45 (wadium musi być do tej godziny na koncie Zamawiającego) w kwocie 1,0 tys. zł. (jeden tysiąc zł. 00/100). 2. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Zamawiającego – Bank Millenium O/ Zamość Nr 84 1160 2202 0000 0001 8699 8414 z dopiskiem: „Wadium na budowę chodnika droga 3250L”. Zamawiający nie będzie przyjmował wpłaty wadium gotówką w kasie ZDP Zamość.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach