Przetargi.pl
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY CYCÓW

Gmina Cyców ogłasza przetarg

 • Adres: 21-070 Cyców, ul. Chełmska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-82 5677003 , fax. 0-82 5677200
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Cyców
  ul. Chełmska 42
  21-070 Cyców, woj. lubelskie
  tel. 0-82 5677003, fax. 0-82 5677200
  REGON: 11019783600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugcycow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY CYCÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminie Cyców z następujących sołectw: Adamów, Barki, Biesiadki, Bekiesza, Cyców, Cyców Kolonia Druga, Garbatówka, Głębokie, Kopina, Ludwinów Wieś, Ludwinów Kolonia, Małków, Malinówka, Ostrówek Podyski, Podgłębokie, Stawek, Stefanów, Nowy Stręczyn, Stary Stręczyn, Sewerynów, Szczupak, Świerszczów, Świerszczów Kolonia, Wólka Cycowska, Wólka Nadrybska, Zagórze, Zaróbka. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór sprzed posesji indywidualnie od każdego gospodarstwa domowego oraz Spółdzielni Mieszkaniowych w Cycowie i Głębokiem całej masy odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i gromadzonych w sposób selektywny, bez względu na warunki atmosferyczne. Zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania, przeznaczone do składowania, należy dostarczyć do instalacji komunalnej. A. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: • Wykonawca zobowiązany jest bez względu na warunki atmosferyczne do odbioru i transportu każdej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości. Szacunkowa liczba nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne w Gminie Cyców wynosi: 2100 nieruchomości. • Wykonawca zobowiązany jest w sytuacjach wyjątkowych, na zgłoszenie Zamawiającego do odbioru odpadów poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, a zagraża to bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców • Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia właścicieli nieruchomości zamieszkałych, od których odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny, w worki polietylenowe lub polipropylenowe o grubości zapewniającej wytrzymałość worków tj. co najmniej 60mikronów, opisane nazwą danej frakcji o pojemności do 120 L oznaczone kolorami: niebieski- papier, zielony- szkło, żółty- metale i tworzywa sztuczne, brązowy- BIO, przeznaczone do gromadzenia poszczególnych frakcji. • Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w worku innym niż dostarczony przez niego pod warunkiem, że odpady będą odpowiednio posegregowane. • Worki należy przekazywać na bieżąco właścicielowi nieruchomości w systemie: za każdy odebrany napełniony worek danej frakcji odpadów wykonawca na posesji pozostawia worek pusty. • Wykonawca zobowiązany jest do odbierania bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałych - odpadów komunalnych z częstotliwością zawartą w Regulaminie stanowiącym załącznik do SIWZ. • Wykonawca dostarczy do zarządcy nieruchomości budynków wielorodzinnych (Spółdzielnia Mieszkaniowa CENTRUM w Cycowie oraz Spółdzielni Mieszkaniowej w Głębokiem), które zgłosiło zapotrzebowanie, pojemnik/kontener na odpowiedni rodzaj odpadów, do 14 dni po otrzymaniu informacji od Zamawiającego. Przekazanie nastąpi podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. • Wykonawca dostarczy do każdej miejscowości na terenie gminy Cyców oznaczony kontener na popiół w okresie grzewczym, oraz oznaczone pojemniki do odbioru odpadów segregowanych, przez cały rok - następujących frakcji: metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier, bioodpady. • Wykonawca w dniu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ma obowiązek sprawdzić przyjmowane odpady pod kątem selektywnej zbiórki, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego. • Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć wskazane placówki oświaty zlokalizowane na terenie Gminy Cyców, w szacunkowej ilości - 10 sztuk w specjalnie oznakowane pojemniki przeznaczone na zbieranie zużytych baterii i akumulatorów, innych niż przemysłowe i samochodowe oraz opróżniać je po zgłoszeniu o ich wypełnieniu w najbliższym terminie odbioru odpadów komunalnych w danej miejscowości. • Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji nieruchomości, z których zostały odebrane zmieszane i selektywnie zebrane frakcje odpadów. • Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane odbiorem odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. B. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania do instalacji komunalnych. C. Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie: Szacunkowa liczba nieruchomości (gospodarstw domowych) - 2100 W trakcie trwania zamówienia przewiduje się wzrost liczby gospodarstw domowych oraz liczby mieszkańców o 5 %. Ilość wytworzonych odpadów na terenie gminy Cyców nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez gospodarstwa domowe. Na podstawie danych szacunkowych ustala się, że z terenu Gminy Cyców, w okresie obowiązywania umowy zostanie odebrane przez Wykonawcę w ramach udzielonego zamówienia publicznego łącznie ok 1250,00 Mg odpadów komunalnych. D. Wykonawca przedmiotowego zamówienia zobowiązany jest: 1) posiadać co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej 2) wykonawca zobowiązany jest posiadać bazę magazynowo - transportową usytuowaną w Gminie Cyców lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Cyców , na terenie do którego posiada tytuł prawny. 3) teren bazy magazynowo- transportowej był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym, 4) miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, na terenie bazy magazynowo- transportowej było zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, 5) posiadać na terenie bazy magazynowo - transportowej urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania, 6) należy zapewnić aby miejsce magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, 7) teren bazy magazynowo- transportowej był wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r.- Prawo wodne, 8) posiadać legalizowaną samochodową wagę najezdną- w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, 9) Zapewnić, aby pojazdy były zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadały aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 10) trwale i czytelnie oznakować pojazdy, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne, 11) wyposażyć pojazdy do odbioru i przewozu odpadów w GPS, 12) Zapewnić, aby konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady 13) Zabezpieczyć pojazdy i urządzenia przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu, 14) Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. 15) Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku jego niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odebrane odpady komunalne jako zmieszane odpady komunalne oraz pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (poczta e-mail) powiadomić o tym Zamawiającego, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni. Wykonawca powinien posiadać system monitorowania w postaci zapisu kamerą znajdującą się w samochodzie odbierającym odpady z nieruchomości lub dysponuje aparatem fotograficznym, z których musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązków segregacji odpadów. 16) Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych (segregowanych) ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cyców. 17) Wykonawca, zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu sprawozdań zgodnie z art. 9 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 18) W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej. 19) z chwilą wdrożenia „Systemu sprawozdawczości i gospodarowania odpadami komunalnymi, realizowanego w ramach projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”, wykonawca zobowiązany będzie rozliczać zamówienie na podstawie modułu przeznaczonego dla firm odbierających odpady.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada: - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn.zm.), - aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach