Przetargi.pl
Budowa chodnika od Strefy Aktywności Gospodarczej do cmentarza w Sośnicowicach - projekt

Gmina Sośnicowice ogłasza przetarg

 • Adres: 44-153 Sośnicowice, Rynek 19
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2387191 w. 330 , fax. 032 2387550
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sośnicowice
  Rynek 19 19
  44-153 Sośnicowice, woj. śląskie
  tel. 032 2387191 w. 330, fax. 032 2387550
  REGON: 00053994000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sosnicowice.i-gmina.pl/przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika od Strefy Aktywności Gospodarczej do cmentarza w Sośnicowicach - projekt
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej pt.: Budowa chodnika od Strefy Aktywności Gospodarczej do cmentarza w Sośnicowicach - projekt obejmującej budowę chodnika na odcinku od wejścia na cmentarz do chodnika przy Strefy Aktywności Gospodarczej przy ulicy Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o załączoną koncepcję naniesioną na załączonym podkładzie mapowym. Zakres projektu winien uwzględniać: a) Opracowanie winno zawierać kompletną dokumentację projektową budowy chodnika na odcinku ok. 80 mb od wejścia na cmentarz do chodnika przy Strefie Aktywności Gospodarczej przy ulicy Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z infrastrukturą w oparciu o załączoną koncepcję na podkładzie mapowym. b) Wszystkie niezbędne do realizacji pozwolenia i uzgodnienia, na podstawie której Zamawiający uzyska decyzję pozwolenia na budowę lub właściwy organ nie wniesie sprzeciwu do zgłoszenia robót. c) Konieczność uwzględnienia przebudowy włączenia do drogi powiatowej nr 2916S - ulicy Smolnickiej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://sosnicowice.i-gmina.pl/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach