Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu ul. Stefana Batorego 8

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Raciborzu ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. Stefana Batorego 8
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4594132 , fax. 32 4594133
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Raciborzu
  ul. Stefana Batorego 8 8
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 32 4594132, fax. 32 4594133
  REGON: 00030201400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wsse.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu ul. Stefana Batorego 8
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu ul. Stefana Batorego 8. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robot ogólnobudowlanych w następującym zakresie: 1.Docieplenie ścian, izolacja ścian piwnic, 2.Docieplenie ścian zewnętrznych, 3.Termomodernizacja dachu, 4.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz podokienników zewnętrznych, 5.Wymiana instalacji odgromowej Dodatkowe informacje techniczne budynku: - Powierzchnia zabudowy - 255,00 m2 - Powierzchnia użytkowa - 586,25 m2 - Kubatura - 3594,02 m3 - Ilość kondygnacji nadziemnych - 4 szt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 0 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wsse.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach