Przetargi.pl
Budowa Centrum Opieki nad Zwierzętami (COZ)

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Dworcowa 47
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 45 04 210 , fax. 56 46 59 287
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu
  ul. Dworcowa 47 47
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 45 04 210, fax. 56 46 59 287
  REGON: 87152821200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.grudziadz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Centrum Opieki nad Zwierzętami (COZ)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania obejmującego wybudowanie Centrum Opieki nad Zwierzętami (COZ) na terenie gminy-miasto Grudziądz przy ulicy Rataja / Magazynowej / Składowej na działkach 3/5, 3/6, 8/29, 8/42, 8/152, 8/153, 8/155, 8/156, 31/10 - obręb 137. W budynkach głównych, przewidziano lokalizację stacji weterynaryjnej, szpitala dla psów i kotów, zespołu pomieszczeń dla psów i kotów, sali spotkań z zapleczem sanitarnym, pomieszczeń socjalnych i szatni, magazynu karmy, darów oraz kuchni dla zwierząt. Poza budynkami głównymi zaprojektowano budynki, gdzie zlokalizowane będą boksy dla psów z wybiegiem zewnętrznym. Przewidziano również budynki z boksami dla psów poddawanych kwarantannie, hotel dla psów osób prywatnych oraz budynek z boksami dla psów husky. 1.2. Teren inwestycji jest obecnie wolny od zabudowy (w części południowej działki zlokalizowany jest bunkier betonowy z czasów II wojny światowej). Działka posiada istniejący zjazd z dojazdowej drogi prowadzącej od ronda do centralnej części działki. Działka ma dostęp do infrastruktury: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej. 1.3. Budowa realizowana będzie zgodnie z wielobranżową dokumentacją projektową wraz ze zmianami opracowaną przez autorów projektu budowlanego: 1.3.1. mgr inż. arch. Tomasza Czajkę - uprawnienia budowlane UA-IV/8346/6/TO/89 w specjalności architektonicznej, członka Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów o numerze ewidencyjnym KP-0143, 1.3.2. mgr inż. Grzegorza Robionek - uprawnienia budowlane KUP/0152/POOS/09 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, członka Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0020/10, 1.3.3. mgr inż. Jakuba Paczkowskiego - uprawnienia budowlane KUP/0077/PWOE/10 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, członka Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0179/10. 1.4. Zamawiający posiada pozwolenie na budowę - Decyzja Nr 137/2016 z dnia 21.04.2016 roku wydane przez Prezydenta Grudziądza. 1.5. Projekt budowalny obejmujący branże: 1.5.1. architektoniczną, 1.5.2. sanitarną, 1.5.3. elektryczną, 1.5.4. drogową, stanowi załącznik do SIWZ. 1.6. Zestawienie powierzchni zabudowy: 1.6.1. budynek wielofunkcyjny - 1.215,80 m2, 1.6.2. budynek boksów dla psów - 352,29 m2, 1.6.3. boksy zewnętrzne - 450,34 m2, 1.6.4. budynek boksów dla psów z budynkiem gospodarczym - 455,40 m2, 1.6.5. boksy zewnętrzne - 450,34 m2, 1.6.6. budynek kwarantanny i boksów dla psów husky - 481,86 m2, 1.6.7. boksy zewnętrzne - 492,28 m2, 1.6.8. budynek hotelu dla psów - 153,04 m2, 1.6.9. boksy zewnętrzne - 64,63 m2, 1.7. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) obejmują zeszyty: 1.7.1. Wymagania ogólne, 1.7.2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 1.7.3. Betonowanie. Betonowanie konstrukcji, 1.7.4. Betonowanie. Zbrojenie i montaż, 1.7.5. Roboty hydroizolacyjne. Instalacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków, 1.7.6. Roboty murarskie, 1.7.7. Montaż drzwi balkonowych i okien, 1.7.8. Tynkowanie. Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne, 1.7.9. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), 1.7.10. Pokrywanie podłóg i ścian. Układanie płytek na podłogach i ścianach, 1.7.11. Roboty malarskie, 1.7.12. Branża sanitarna, 1.7.13. Branża elektroenergetyczna. 1.8. Przedmiary robót stanowiące załącznik do SIWZ należy traktować wyłącznie jako dokumenty pomocnicze. W cenie należy ująć wszelkie prace niezbędne dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi sporządzić własny przedmiar robót na potrzeby sporządzenia oferty przetargowej. 1.9. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w trzech kolejnych etapach: 1.9.1. Etap I - wykonywanie robót budowlano-montażowych, zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik do SIWZ, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz przedmiarami robót. Zakończenie etapu I nastąpi z chwilą dokonania bezusterkowego odbioru końcowego wszystkich robót budowlano-montażowych. 1.9.2. Etap II - realizowany po bezusterkowym odbiorze końcowym robót budowlano-montażowych. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1.9.2.1. sporządzenia dokumentacji powykonawczej, w zakresie niezbędnym do przekazania obiektu do użytkowania, skompletowanie niezbędnych pozwoleń, protokołów odbioru, opinii, itd. i przekazania jej Zamawiającemu, w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 1.9.2.2. opracowania wszystkich niezbędnych instrukcji obsługi urządzeń i obiektów, 1.9.3. Etap III - realizowany po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie schroniska. W tym etapie (w okresie obowiązującej rękojmi, tj. co najmniej przez okres 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego oraz w okresie obowiązującej gwarancji tj. co najmniej przez okres 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego) do zadań Wykonawcy należeć będzie: 1.9.3.1. udział w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad, 1.9.3.2. usuwanie usterek i wad, wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, 1.9.3.3. protokolarne przekazanie wykonanych robót w związku z usunięciem wad i usterek w celu dokonania ich odbiorów, 1.9.3.4. przygotowanie i udział w ostatecznym odbiorze pogwarancyjnym oraz w sporządzeniu protokołu. 1.10. Wynagrodzenie za wykonane roboty płatne będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji robót, określonym w umowie. Harmonogram może być modyfikowany na każdym etapie realizacji zamówienia, za pisemną zgodą obu stron. 1.11. Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie przedłożonych faktur częściowych, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz osobę wyznaczoną przez Zamawiającego w następujących terminach: 1.11.1. I rata po wykonaniu fundamentów - 10 % wynagrodzenia, 1.11.2. II rata po wykonaniu stanu surowego otwartego - 10 % wynagrodzenia, 1.11.3. III rata po wykonaniu stanu surowego zamkniętego - 20 % wynagrodzenia, 1.11.4. IV rata po bezusterkowym odbiorze końcowym robót budowlano-montażowych po wykonaniu inwestycji - 20 % wynagrodzenia (zakończenie etapu I), 1.11.5. V rata w wysokości 40 % wynagrodzenia nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji na użytkowanie (zakończenie etapu II). 1.12. Płatność w kwocie netto następować będzie w terminie do 30 dni licząc od dnia dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Kwota należnego podatku VAT, wyszczególnionego w fakturach, zostanie uregulowana w momencie otrzymania przez Zamawiającego zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego, jednak nie później niż 120 dni po dacie wystawienia faktury VAT. 1.13. Warunki płatności, o których mowa powyżej mogą ulec zmianie, wyłącznie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach - za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 210 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1.1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 250.000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 1.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1.2.1. pieniądzu, 1.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 1.2.3. gwarancjach bankowych, 1.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 1.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 Pzp z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank MILLENNIUM numer 28 1160 2202 0000 0001 7199 0903. 1.4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego i będzie do jego dyspozycji. 1.5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w sekretariacie Zamawiającego (I piętro). 1.6. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 1.7. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 Pzp. 1.8. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą. Wniesienie wadium na czas krótszy niż okres związania ofertą Zamawiający będzie traktował tak, jakby wadium nie zostało wniesione. 1.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 1.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1.10.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 1.10.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 1.10.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 1.11. Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mzk.grudziadz.pl/downloads.php?cat_id=50
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach