Przetargi.pl
„Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Gościencinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Gmina Włoszczowa ogłasza przetarg

 • Adres: 29-100 Włoszczowa, Partyzantów 14
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 394 26 69 , fax. 41 394 23 39
 • Data zamieszczenia: 2022-09-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Włoszczowa
  Partyzantów 14
  29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 394 26 69, fax. 41 394 23 39
  REGON: 291009923
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wloszczowa.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Gościencinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Gościencinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Teren realizacji inwestycji obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym gruntów nr 606 o powierzchni 0,91ha, położoną w obrębie numer 0008 – Gościencin. Obszar objęty opracowaniem stanowi fragment działki o powierzchni 5781,46m2. Inwestycja polega na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. przyłączem wodociągowym, energetycznym, kanalizacyjnym oraz bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe w Gościencinie. Budynek będzie pełnił funkcje centrum kultury lokalnej, organizując czas wolny i integrując społeczność. Program użytkowy składa się z sali spotkań wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi: kuchnią i magazynem oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostępnymi z komunikacji ogólnodostępnej. Przy strefie wejściowej zaprojektowano wiatrołap z którego poprzez wydzieloną komunikację jest dostęp się do pomieszczeń gospodarczych i kotłowni. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, na planie prostokąta, przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 35°, o rzucie w kształcie prostokąta z wejściem głównym w elewacji południowo-zachodniej. Od strony północno-wschodniej obszar inwestycji sąsiaduje z działką drogową nr ewid. 628 stanowiącą pas drogi powiatowej. Zakres robót budowlanych obejmuje:1)Wykonanie budynku świetlicy w Gościencinie – budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony, dach dwuspadowy o niżej wymienionych parametrach:-długość budynku: 17,49 m,-szerokość budynku: 12,22 m,-wysokość budynku: 8,00 m,-kubatura budynku: 1 229,0 m3,-powierzchnia użytkowa: 146,61 m2,-powierzchnia zabudowy: 213,73 m2,-powierzchnia budynku netto: 181,51 m2 2)Wykonanie wszystkich urządzeń i instalacji wewnętrznych zgodnie z dokumentacją projektową, w tym:-instalacji wod - kan i c.w.u.,-instalacji c.o. -instalacji wentylacji grawitacyjnej,-instalacji elektrycznej, odgromowej, oświetleniowej i przywoławczej,3)Wykonanie zagospodarowania i urządzenia terenu inwestycji obejmującego:-zjazd publiczny i komunikację wewnętrzną,-miejsca postojowe,-ogrodzenie,-wykonanie ścinania drzew, karczowania pni i niwelację terenu, -nasadzenia zieleni, krzewów i drzew,-oświetlenie terenu.4)Wykonanie instalacji zewnętrznych:-przyłącza wodociągowego,-wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej – odprowadzenie ścieków sanitarno-bytowych do bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe.50Przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego. 6)Obsługę geodezyjną prowadzonych robót w liniach regulujących własności. 7)Zamawiający jest w posiadaniu materiałów budowlanych, zakupionych w ramach funduszu sołeckiego, niezbędnych do wbudowania na etapie realizacji zadania:-bloczek z betonu komórkowego o wymiarach 59 x 24 x 12 cm w ilości 96 sztuk,-pustak z betonu komórkowego o wymiarach 59 x 24 x 24 cm w ilości 864 sztuk,-bloczek betonowy o wymiarach 38 x 24 x 12 cm w ilości 1 121 sztuk,-stal żebrowana Ø 12 w ilości 1 500,00 kg,-stal gładka Ø 6 w ilości 100,00 kg,-styrodur XPS o gr. 10 cm w ilości 62,40 m2,-papa termozgrzewalna o gr. 5,2 mm w ilości 50,00 m2, zlokalizowane na terenie sołectwa Gościencin. Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 10 do SWZ, na który się składają:-projekt zagospodarowania terenu,-projekt architektoniczno – budowlany,-projekt techniczny,-przedmiar robót,-szczegółowa specyfikacji technicznej. Zakres robót obejmuje również:-przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego,-zabezpieczenia istniejącego zagospodarowania terenu oraz istniejącej infrastruktury technicznej,-obsługę geodezyjną prowadzonych robót w liniach regulujących własności zawierającą między innymi wytyczenie geodezyjne oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania ofertą na kwotę/wartość – 20 000,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1)pieniądzu;2)gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299 z późn.zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku bankowego PKO BP nr: 77 1020 2733 0000 2502 0003 9834 – z adnotacją wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Gościencinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:1)musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;2)z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3)powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4)termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5)w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania; 6)beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa; 7)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);8)musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji. W przypadku wniesienia wadium w formie:1)pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty; 2)poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczące: I. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. II. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. III. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. IV. Zdolności technicznej lub zawodowej: 1)Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej 2 zadania polegające na budowie obiektu użyteczności publicznej, o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3 i powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 120m2, potwierdzonych dokumentem, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty - wypełnić wg załącznika nr 6. 2)W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który w celu wykonania zamówienia wykaże, że dysponuje następującymi osobami (kierownik budowy i kierownicy robót), którzy odpowiednio: a)co najmniej 3 razy był jako kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej b) co najmniej 1 raz byli kierownikiem robót i posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadają aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego - (wypełnić wg załącznika nr 7).Uwaga:Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji, w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 tej ustawy, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.W związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021r. poz. 1646).Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w sekcji VII.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-21

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach