Przetargi.pl
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jabłonowo.

Urząd Gminy Płośnica ogłasza przetarg

 • Adres: 13-206 Płośnica, ul. Dworcowa 52
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 023 6968008 , fax. 023 6968005
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Płośnica
  ul. Dworcowa 52 52
  13-206 Płośnica, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 023 6968008, fax. 023 6968005
  REGON: 00054089000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jabłonowo.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach budowy boiska wielofunkcyjnego należy wykonać boisko do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową i koszykówkę. Zamówienie w zakresie szczegółowym obejmuje: przygotowanie placu budowy wraz z obsługą geodezyjną, przygotowanie terenu pod budowę, usunięcie wierzchniej warstwy nawierzchni, wyprofilowanie spadków, ułożenie obrzeży betonowych dookoła płyty boiska, wykonanie warstwy wyrównawczej z pospółki o grubości 10 cm, wykonanie drenażu boiska, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej o wysokości włosa 15 mm wraz z zasypaniem piaskiem kwarcowym i wklejeniem linii boisk, montaż osprzętu do piłki ręcznej, montaż osprzętu do koszykówki, montaż osprzętu do siatkówki, montaż piłkochwytów na krótszych bokach boiska. Zakres zamówienia szczegółowo określają załączniki do SIWZ: Załącznik nr 1 projekt budowlany, Załącznik nr 2 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Załącznik nr 3 - Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 500,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.plosnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach