Przetargi.pl
Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Szamotułach

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Marii Konopnickiej w Szamotułach ogłasza przetarg

 • Adres: 64-500 Szamotuły, Kapłańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 612921443, 612920029 , fax. 612920029
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Marii Konopnickiej w Szamotułach
  Kapłańska 18
  64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie
  tel. 612921443, 612920029, fax. 612920029
  REGON: 000940223
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp2szamotuly.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Szamotułach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Szamotułach ul.Piotra Skargi 2 o nawierzchni ze sztucznej trawy ułożonej na odpowiedniej podbudowie wraz z odwodnieniem nawierzchni oraz wykonaniem tzw. małej architektury. Harmonogram czasowo-rzeczowy należy uzgodnić z dyrektorem placówki. Zamawiający ustala wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w formie ryczałtu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: – zamawiający nie określił dodatkowych wymagań dla tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składający ofertę wskaże Zamawiającemu w ofercie zastosowanie urządzeń, materiałów itp. innych niż opisane w SIWZ i projekcie oraz przedstawi dokumenty potwierdzające równoważność zastosowanych rozwiązań w celu dokonania oceny (porównania) zgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach