Przetargi.pl
„Przebudowa ulicy Wiejskiej w Grotnikach II etap”

Zarząd Dróg Gminnych ogłasza przetarg

 • Adres: 64-140 Włoszakowice, ul. Kurpińskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655 252 961 , fax. 655 370 106
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Gminnych
  ul. Kurpińskiego 29
  64-140 Włoszakowice, woj. wielkopolskie
  tel. 655 252 961, fax. 655 370 106
  REGON: 41150288700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloszakowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa ulicy Wiejskiej w Grotnikach II etap”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) roboty ziemne, 2) podbudowę, 3) roboty nawierzchniowe, 4) ustawienie krawężnika, 5) chodnik z kostki brukowej. Szczegółowy zakres robót jest opisany w przedmiarze robót. Wymieniony dokument jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji (załącznik nr. 8 do SIWZ) i wraz z nim są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.wloszakowice.pl oraz są dostępne w biurze Zamawiającego (Zarząd Dróg Gminnych ul. K. Kurpińskiego 29, 64 -140 Włoszakowice). Przed złożeniem oferty zalecane jest zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy zł).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu, 2) spełniają warunki sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dowód wniesienia wadium na rachunek bankowy Zamawiającego jeżeli wadium składane jest w formie pieniądza lub dokument właściwy dla innych form wniesienia wadium wymienionych w art. 45 ust. 6 pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach