Przetargi.pl
Wymiana zestawu zabawowego na placu zabaw w Witkowie, przy ul. Magnoliowej 3

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-631 Poznań, ul. Dojazd
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 660 67 00 , fax. 61 660 67 01
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu
  ul. Dojazd 30
  60-631 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 660 67 00, fax. 61 660 67 01
  REGON: 11263946004180
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana zestawu zabawowego na placu zabaw w Witkowie, przy ul. Magnoliowej 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana zestawu zabawowego na placu zabaw w Witkowie, przy ul. Magnoliowej 3. 2. Opis przedmiotu zamówienia. 1) Demontaż i utylizacja uszkodzonego zestawu zabawowego w skład którego wchodzi: - zjeżdżalnia - ścianka ( kratownica) wspinaczkowa - wieża z daszkiem skośnym - trap wejściowy (podest). 2) Demontaż i utylizacja uszkodzonej piaskownicy. 3) Demontaż i utylizacja 4 szt. ławek drewnianych. 4) Dostawa i montaż nowego zestawu zabawowego. Zestaw zabawowy musi posiadać minimum : - zjeżdżalnię - ściankę ( kratownicę) wspinaczkową - drabinkę wspinaczkową - wieżę z daszkiem skośnym - trap wejściowy (podest). Zestaw zabawowy musi być w wersji metalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo. 5) Dostawa i montaż nowej piaskownicy – minimalny wymiar 2,0m x2,0m 6) Dostawa i montaż nowych ławek 4 sztuki. Ławki winny posiadać: - siedzisko i oparcie z drewna - malowane - konstrukcja ławki metalowa malowana proszkowo - montowana na stałe w grunt 7) Malowanie ochronne (konserwacja ) : - 2 szt. huśtawka typu „bujak”, - 1 szt. huśtawka typu „równoważnia”. 8) Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 9) Wykonanie przeglądów gwarantujących podtrzymanie gwarancji. Szczegółowy opis i zakres usługi znajduje się Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37535200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy - sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczenia od podwykonawców. 3. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.amw.com.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 4. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy, do oferty należy załączyć dokument lub dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres umocowania. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu na zasadach określonych w art. 23 ustawy oraz załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo; 2) wymóg złożenia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia, o którym mowa w ust. 2 oraz oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dotyczy każdego z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach